EPASS® Planned tasks - Robotic Process Automation

Aplikační server pro automaticky zpracovávané úlohy prováděné zcela bez zásahu uživatele

EPASS® Planned Task je aplikační server pro automaticky zpracovávané úlohy prováděné plně autonomně bez zásahu uživatele. Nahrazuje manuální zpracování opakujících se činností prováděných uživatelem. Jedná se o nástroj Robotic Process Automation.

Server umožňuje zcela automaticky spouštět různé opakující se úlohy, které vykonávají celou škálu  činnosti: přepočítávají nějaká data, kontrolují zadaná data, posílají informační zprávy (emaily,SMS, a jiné) nastaveným subjektům (interní i externí), generuje různé dokumenty z nastavených šablon (např. PDF), které následně zasílá zákazníkům apod.

Jedná se o integrální součást ekosystému ERP EPASS® (využívá jeho datových struktur), agenda je uživatelsky konfigurovatelná z prostředí ERP EPASS®, zachycené chyby jsou logovány do systémového logu ERP EPASS®. Snadno lze získat přehled o aktivitách jednotlivých úloh (kdy byly naposledy spuštěny, s jakým výsledkem apod.).

Jednotlivé úlohy neběží v rámci aplikace EPASS, ale jsou spouštěny službou provozovanou na určeném samostatném aplikačním serveru. Nijak tedy neomezuje žádného uživatele v jeho práci.

Jednotlivé úlohy jsou zcela automaticky spouštěny v nastavených intervalech. Výkon aplikačního serveru lze škálovat (respektuje a využívá infrastrukturu na které běží), lze definovat tzv. dávky úloh, které mají být zpracovány sekvenčně v pevně daném pořadí. Není-li určeno jinak, jsou úlohy zpracovávány paralelně (každá má vlastní samostatný thread).

Mezi plánované úlohy patří jak různé hromadné kontroly, případně změny dat systému ERP EPASS®, které z principu mohou být vykonávány nezávisle na práci uživatelů v provozním systému ERP EPASS® (například kontrola zda se některé Zakázky nemají pozastavit - například neuhrazené zálohy apod.). Dalším typem úloh je informování zákazníků nebo uživatelů o nějakých skutečnostech, které nastaly (například aktuální stav zpracování jejich zakázky apod.).