Spolupráce se systémem AROP

Nabízíme společné řešení se společností Arsiqa system s.r.o. Podstatou tohoto řešení je provázání ERP systému EPASS se systémem řízení výroby AROP.

AROP - Systém plánování a řízení výroby je počítačový systém pro přímou podporu řízení výrobního procesu středních a větších výrobních organizací. Základní koncepce systému (MSO - Modelování, Simulace, Optimalizace) představuje nový pracovní princip, který vychází ze situačně závislé disponibility zdrojů. Namísto strnulého plánování současných ERP systémů přináší trvalou simulaci průtoku výrobním systémem, jejíž východiskem je okamžitý stav výrobních aktivit. Vlastní pracovní princip kombinuje modelování výrobní organizace, simulaci výrobního procesu a jeho optimalizaci. Dynamické plánování výroby umožňuje přímé řízení hmotného toku ve výrobě s minimálními nároky na sběr dat. AROP informuje o aktuálním stavu a úzkých místech ve výrobě, avizuje skluzy a jejich budoucí dopady na plnění výrobního plánu, zabezpečuje výrobu potřebnými hmotnými vstupy a kapacitami v libovolném časovém okamžiku, řídí a sleduje činnost vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, reaguje na změny uvnitř i v okolí výrobního procesu, řeší věcnou i prostorovou organizaci veškerých zásob a jejich sledovatelnost z hlediska původu a kvality a tvorbou kompletního archivu dat popisujícím skutečný průběh výroby zabezpečuje zpětnou sledovatelnost jakosti podle normy ISO 9000. Kromě detailního plánování a sledování hmotného toku ve výrobě přináší i jeho potřebné nákladové a ekonomické vyjádření s přímou vazbou na účetní operace o nedokončené výrobě a pohybech zásob.

Tvůrcem systému AROP je společnost Arsiqa system s.r.o.