Controlling

Cílem každé společnosti, která nově zavádí nebo již delší dobu provozuje controlling jako součást své praxe, je poskytnout odpovědným pracovníkům společnosti vhodný nástroj pro kvalitní řízení. To platí v celé společnosti od úrovně nižších organizačních jednotek, např. jednotlivých středisek, přes jednotky střední a vyšší až k top managementu podniku. Dobrý controlling musí poskytnout správný pohled pro všechny tyto řídící úrovně.

Modul CONTROLLING, součást ERP EPASS® může zpracovávat data pro více společností, např. při holdingovém uspořádání. Tento modul je schopen pracovat jak s jednotkami peněžními, tak s dalšími hmotnými jednotkami (ks vyrobeného zboží atp.)

Controlling vyžaduje kromě jiného:

 • zodpovědné plánování
 • důsledné sledování průběhu procesů
 • vyhodnocování výsledků v optimálních intervalech
 • přijímání korekčních rozhodnutí

Modul Controlling:

 • shromažďuje a vyhodnocuje důležitá data z různých zdrojů informačního systému, jako je např. účetnictví, hlášení z provozu, výroba, mzdy, finanční plány v MS Excel, modul Strateg apod.
 • vyhodnocuje informace na různých organizačních úrovních (holding, podnik, provoz, středisko)
 • vyhodnocuje informace za různá časová období (rok, pololetí, čtvrtletí, měsíc, součty měsíců)
 • vyhodnocuje informace podle zvolených skupin účtů z účetnictví, dalších sledovaných údajů a parametrů nebo podle vypočítaných ukazatelů
 • vyhodnocuje informace podle okruhů činnosti podniku, případně podle produktů
 • automaticky načítá skutečnost od počátku roku a tím umožňuje okamžité procentní srovnání skutečnosti s plánovanými hodnotami
 • umožňuje sledovat více typů hodnot - PLÁN, SKUTEČNOST, UPRAVENÝ PLÁN, UPRAVENOU SKUTEČNOST
 • zobrazuje data v mnoha dimenzích, které si volí sám uživatel (multidimenziální krychle)
 • umožňuje vyhodnocení dosažených a plánovaných výsledků, kvantifikace odchylek a vyhodnocení jejich příčin a eventuelní následná opatření
 • umožňuje promítnutí dosažené skutečnosti a budoucích opatření do aktualizovaných plánů (tvorba tzv. očekávané skutečnosti)
 • detailní členění umožňuje sledovat využití a nákladovost vybraného majetku (např. osobních vozů)
 • uživatelská definice výstupů umožňuje optimální výběr údajů potřebných pro rozhodování a řízení
 • uživatelská volba umožňuje další možné členění sledovaných hodnot
 • respektuje přístupová práva v návaznosti na organizační strukturu
 • zpracovává údaje i graficky pomocí programu ProClarity (případně MS Excel)
 • export do Excelu

Nejkratší časový úsek zahrnutý do SW CONTROLLING je měsíc a to jak v podobě plánovaných údajů, tak i údajů za skutečnost v příslušné organizační úrovni. Rozsah dat sledovaných a hodnocených na jednotlivých organizačních úrovní se může lišit. Příkladem je společnost, kde na nejvyšší úrovni jsou srovnávány celopodnikové plánované tržby a náklady se skutečnými tržbami a náklady, dále plánované údaje aktiv a pasiv se skutečnými údaji a vývoj cash-flow (úplný controlling). Na úrovni divizí jsou srovnávány skutečné a plánované tržby a náklady a důraz je kladen na vyhodnocení hospodářského výsledku. U jednotlivých středisek je těžiště controllingu v řízení jednotlivých druhů nákladových položek. Pokud jsou do SW CONTROLLING zavedeny údaje kapacitního charakteru (např. hodiny, km, tuny, kusy atd.), budou moci být prováděny za zvolené organizační jednotky i propočty nákladů na měrnou jednotku. Výše uvedený rozsah se u jednotlivých zákazníků liší a je předmětem analýzy před nastavením a zavedením systému.

Podle obsahu lze tedy controlling rozdělit na:

 • Výnosovo-nákladový controlling, zaměřený na řízení faktorů, které ovlivňují zisk, tj. na náklady a výnosy.
 • Finanční controlling, zaměřený na řízení finanční a kapitálové struktury a na řízení peněžních toků.
 • Naturální controlling, zaměřený na informace a řízení věcných, naturálních jednotek v podnikatelském procesu.

Základní vstupní data se definují podle účtové osnovy. Data o dosažené skutečnosti lze manažersky upravovat, eliminací mimořádných událostí tak lze lépe zajistit metodickou srovnatelnost skutečnosti s plánem.