Finance

Modul FINANCE představuje základní prvek pro správu firemního účetnictví. Jde o velmi účinný nástroj respektující jak legislativu České republiky, tak i legislativu slovenskou.

Významnou vlastností tohoto modulu je možnost vedení účetnictví pro více účetních jednotek, a tedy sdílení dat vybraných/všech účetních jednotek pro osoby s příslušným oprávněním. To výrazně zjednodušuje jak výkaznictví za jednotk/skupinu, tak tvorbu různých konsolidovaných výstupů.

Další vlastnosti modulu FINANCE:

 • podvojné účetnictví:
  • možnost vedení účetnictví pro více účetních jednotek v jedné databázi
  • plně nastavitelné účty v účtové osnově - možnost účtování ve standardu IFRS
  • volitelný rozsah účetního období (fiskální období) - nemusí se shodovat s kalendářním rokem
  • hromadné operace (uzavírání dokladů, párování dokladů, zaúčtování, …) nad zobrazenými doklady
  • účtování v reálném čase - zaúčtované doklady se okamžitě promítají do výstupních sestav
  • možnost účtovat ručně nebo automaticky na základě zvolené předkontace
  • možnost účtovat jednotlivé položky dokladu na různé akce i na různá střediska
  • podmínečné kontroly (systém např. nedovolí zrušit zaúčtovaný doklad apod.)
  • možnost oddělení editace dokladů a jejich zaúčtování (na základě přístupových práv)
  • lze uzavírat a zpětně otevírat období (účetní, DPH, dokladů)
  • evidence organizační struktury účetních jednotek ve stromovém členění s časovým rozlišením různých verzí
 • předkontace dokladů:
  • předkontace se definují pro jednotlivé typy dokladů a je možné zvolit platnost pro všechny knihy, vybrané knihy nebo právě jednu knihu dokladů
  • lze definovat předkontaci i pro jednotlivé položky dokladu s rozlišením střediska a akce
  • při definici předkontace lze použít číslo účtu, předdefinovaný účet pro knihu nebo účet předdefinovaný na knize dokladů spárovaných dokladů
 • účetní doklady se ukládají do uživatelsky definovaných knih, počet dokladů ani počet knih není omezen
 • základní typy dokladů analytické evidence:
  • závazky
  • pohledávky
  • interní doklady
  • bankovní doklady
  • pokladní doklady
 • párování dokladů:
  • probíhá na úrovni dokladů a úrovni účetních zápisů
  • automatické párování na úrovni dokladů probíhá podle zvolených podmínek a stává se podkladem pro párování na úrovni účetních zápisů
  • automatické párování na úrovni účetních zápisů probíhá podle vlastností stanovených k jednotlivým účtům účtového rozvrhu, kde je možné stanovit párování dle dokladového salda, dle položkových vazeb nebo dle shodné akce
  • lze provést výběrem vhodných dokladů, pokud spárování neproběhne automaticky
 • kursový lístek
  • platnost kursu lze stanovit pro různá období a je možné nastavit platnost aktuálnosti kursů v zadaných intervalech (den, týden, měsíc, rok)
  • historie kursů je uchovávána
  • na povel je možný elektronický import kursů z České národní banky
 • podpora používání cizích měn a kurzů
  • podpora párování v cizích měnách
  • automatický výpočet kursových rozdílů
 • elektronický bankovní styk zajišťuje import bankovních výpisů z datových souborů do analytické evidence a export příkazů k úhradě do datových souborů zpracovávaných programem klienta elektronického bankovnictví
 • DPH:
  • výpočet ze základu nebo z celkové částky
  • zaokrouhlování podle platné legislativy
  • soupis daňových dokladů za období
  • rekapitulace daňových dokladů za období
  • souhrnné hlášení
  • přiznání DPH
 • Intrastat
 • JCD
 • přehledy souhrnné i detailně definované:
  • pohledávky, závazky
  • stav bankovních účtů
  • stav pokladen
  • přehledy za účetní jednotku i za všechny jednotky dohromady
 • účetní výkazy:
  • rozvaha
  • výsledovka
  • obratová předvaha
  • cash-flow
 • hlavní kniha (obraty účtů podle široké škály hledisek - období, typy účtů, účetní jednotky)
 • účetní deník (přehledy dle knih, období, …)
 • výpis účtů - přehled o položkách na jednotlivých účtech
 • sledování nákladů podle středisek
 • realizace vzájemných zápočtů (včetně tisku příslušného dokladu)
 • platební plánovač (umožňuje generovat platební plán - očekávané příjmy i výdaje)
 • integrace finančních dokladů s doklady obchodního modulu (platí pro všechny stavy dokladu)
 • indikace neplatných bankovních spojení
 • podchycení historie dokladu, včetně zaúčtování dokladu a položek účtování
 • exporty dat
 • plánované cash-flow (predikce na základě účetních i neúčetních dokladů)