Historie

Sledování změn prováděných v rámci ERP EPASS® řeší modul HISTORIE.

Obecně platí, že v ERP EPASS® se zaznamenávají veškeré činnosti, které byly jednotlivými uživateli provedeny v databázi. Z HISTORIE je tedy možné získat například informaci o tom, kdo provedl změnu v knize vydaných faktur, kdy se tak stalo, která část faktury se změnila atd. V modulu HISTORIE je možno nad daty provádět filtrace či různá třídění a získávat tak podrobné informace o činnosti jednotlivých pracovníků za určité časové období.

Tato část systému je velmi užitečná i tam, kde je nutno dohledat zda nějaká chyba vznikla vinou uživatele, či vinou systému.