Integrační rozhraní EPASS® Data Sources Interface

Integrační rozhraní EPASS® Data Sources Interface sloužící třetím stranám ke komunikaci s informačním systémem ERP EPASS®. Umožňuje informace z ERP načítat i zapisovat.

Technicky je postaveno na webové službě s jednoduchým rozhraním, kterou volají systémy třetích stran.

Slouží zejména pro bezpečné, robustní integrace s produkty třetích stran jako jsou web portály, eshopy, CRM systémy, prodejní a expediční systémy apod.

Volající má k dispozici vždy podrobné informace o výsledku svého volání a to včetně informací o případných chybách (např. detailní informace o chybně zadaném vstupu).

Chyby detekované na straně ERP jsou logovány a volajícímu je předán jednoznačný identifikátor zaevidované chyby sloužící systémové podpoře k odstranění případného problému. Veškerá komunikace je podchycena v systémovém logu ERP.

Pro strukturovaná data je použita .NET třída DataSet. To platí pro čtení i zápis.

Pro nestrukturovaná data, jako jsou dokumenty, obrázky, různé texty apod. slouží .NET třída byte[].

Tyto .NET typy jsou snadno čitelné i pro jiné platformy používané volajícím (např. Java apod.), volající může pro práci s daty použít třídy, které mu usnadní manipulace s daty.

Tyto .NET typy jsou při volání metod služby převáděny (serializovány) na standardní XML. Nejedná se o nějaký proprietární formát!

Čtení

Jaké údaje chce volající získat, specifikuje v parametrech volané web metody (identifikátor zdroje plus filtrační parametry).

Každý zdroj má svůj unikátní identifikátor.

Každý zdroj poskytuje různé filtrační možnosti, výstupní dataset obsahuje striktně definované sloupce.

Standardně jsou poskytovány parametry umožňující stanovit rozsah vraceného datasetu a stránkování (postupné načítání údajů v jakýchsi datových dávkách).

Každý zdroj definuje své aplikačně závislé parametry jako například období, dokladové řady, identifikace katalogu apod.

Zápis

Jaké údaje chce volající zapsat specifikuje v parametrech volané web metody (identifikátor importního driveru plus zapisovaná data ve formě DataSet, viz výše).

Každý importní driver má svůj unikátní identifikátor.

Při zápisu je respektována veškerá obchodní logika ERP (žádné přímé zápisy do tabulek ERP!). Interně drivery využívají příslušné BIZ objekty ERP!

Vzorové zdroje

Aby se minimalizovaly chyby špatného formátu vstupních dat, existuje ke každému importnímu driveru tzv. vzorový informační zdroj. Ten volající získá pomocí metody sloužící pro čtení dat EPASS (dataset je prázdný, obsahuje ale definice jednotlivých položek).

Upozornění: zašle-li volající data v jiném formátu než odpovídá vzorovému datasetu, je zápis odmítnut.

Zpětná zjištění ID nových záznamů

Pokud to driver podporuje a DataSet obsahuje příslušné položky představující ID nových záznamů, obsahuje DataSet po vykonání metody pro zápis informace o nových ID. Poznámka: ID jsou jednoznačné identifikátory generované systémem EPASS.

Bezpečnost

Každý volající má přiřazeny unikátní přihlašovací náležitosti (login a heslo). Tyto bezpečnostní údaje musí volající zaslat službě při každém volání (součást SOAP Header).

U každého zdroje/driveru se nastavuje oprávnění, kdo jej může použít. Jsou použity standardní funkce ERP pro nastavení přístupových oprávnění.

Jednoduchost

Konfigurace veškerých zdrojů a driverů je prováděna přes uživatelské rozhraní ERP. Obslužná web služba se nemění.

Flexibilita

Rozhraní je robustní a současně velmi flexibilní. Potřebuje-li volající přidat do výstupu další informace, znamená to mnohdy hodinovou pracnost.

Dokumentace

Ke každému zdroji/driveru je zákazníkovi předána podrobná dokumentace obsahující podrobné popisy datových typů (použitých v datasetu), včetně povolených rozsahů apod.