Obchod

 • Dvoustupňové členění dokladů - podle typů a knih
 • Uživatelské vytváření typů i knih dokladů a stanovení jejich vlastností
 • Kniha dokladů a její nastavení určuje vzhled i chování dokladů v knize:
  • zobrazení jednotlivých údajů (texty, datumy, stavy dokladů a položek atd.) a záložek, které obsahují různé informace, jejich chování (povinný, možnost editace, možnost změny po uzavření)
  • způsob číslování dokladů
  • práci s ceníkem, jeho chování, cenové hladiny, možnost změny ceny, možnost připojení kalkulovaného objektu pro výpočet cen
  • práce s katalogem (zda a z jakého katalogu se budou vybírat produkty)
  • zda a jakým způsobem se budou položky dokladů (produkty) promítat na sklad
  • definovatelné údaje na položkách dokladu a jejich chování
  • nastavení slev
  • vazby na org. jednotku (útvar) mateřské firmy, akce, aktivity
  • vazby na partnery v různých vztazích (rolích) vůči dokladu
  • lze evidovat další údaje podle potřeby uživatele (EP_klasifikátor)
 • Položky dokladů:
  • způsob práce s položkami se řídí nastavením knihy
  • položky lze vybírat z katalogů produktů nebo je možné je zadávat ručně
  • na položkách je možné přebírat ceny z ceníků, anebo je lze zadávat ručně (ceny se mohou rovněž kalkulovat na základě algoritmu, který je připojen k dané knize dokladů)
  • na položky je možné uplatňovat slevy - buď na jednotlivou položku, nebo na jejich skupiny nebo na všechny položky dokladu
  • přepočty mezi měrnými jednotkami včetně přepočtů cen
  • dodací podmínky
  • skladový pohyb, výběr skladu
  • vazby na org. jednotku (útvar) mateřské firmy, akce, aktivity
  • lze evidovat další údaje podle potřeby uživatele (EP_klasifikátor)
 • Seznam položek dokladů - umožňuje uživateli získávat informace sumačně za konkrétní produkt, a to podle zvolených podmínek (knih dokladů, partnera, období, stavu dokladů, parametrů klasifikátoru).
  Například:
  • objem odběru vybraného produktu vybraným partnerem za určitý časový úsek
  • objem odběru vybraného produktu partnery z určitého regionu za určitý časový úsek
  • objem prodeje vybraného produktu na fakturu
  • objem prodeje vybraného produktu za určitý časový úsek přes pokladnu
  • objem dodávek vybraného produktu od vybraného partnera
   skladové pohyby vybraného produktu (tyto informace lze také získávat přímo z modulu SKLAD)
  • počtu došlých objednávek na vybraný produkt za období
  • atd., záleží na údajích, které uživatel eviduje
 • Vazby mezi doklady - pomocí těchto vazeb lze vytvářet a sledovat celý řetěz obchodních dokladů - např. od poptávky od zákazníka přes objednávku, zajištění dodávky (objednávka - dodací list, skladová výdejka) až po vlastní dodávku a fakturaci. Z kteréhokoli dokladu v řetězci je možné exportem (či naopak importem do) vytvářet další doklady.
 • Tyto vazby jsou zcela uživatelsky nastavitelné
 • Na vazbě lze určit, jaké údaje se budou ze zdrojového dokladu přebírat do cílového.
  Přebírat lze:
  • popis
  • partnera
  • osobu
  • datum
  • měnu
  • kurz
  • variabilní symbol
  • formu úhrady
  • organizační jednotku (útvar)
  • datum dokladu do data zdanitelného plnění
  • druh skladového dokladu
  • parametry (EP_klasifikátor)
  • texty
  • dodací podmínky
  • platební podmínky
  • speciální údaje
  • vazbu na obchodní případ
 • Dále se přebírají položky dokladu a na nich volitelně následující údaje:
  • cena
  • katalog
  • název položky
  • sklad
  • slevy
 • Vazby mezi doklady (resp. položkami dokladů) jsou typu M:N, tzn. že z jedné objednávky od zákazníka lze vytvořit více objednávek na různé dodavatele, nebo naopak zboží z objednávek od různých zákazníků lze objednat u dodavatele pomocí jediné společné objednávky.
 • Položková plnění - v každém dokladu je sledováno plnění každé jednotlivé položky. Sledování položek - jejich plnění a průběh jednotlivými doklady - je usnadněno grafickým zobrazením.
 • Systémové stavy dokladů: rozpracovaný, uzamčený (proti editaci), uzavřený, zrušený
 • Uživatelské stavy položek a dokladů. Mohou být automaticky nastavovány na základě určeného plnění, tedy vazbou vniklou v řetězci dokladů (např. zboží dodáno, vyfakturováno apod.). Definují se podle potřeb uživatele
 • Doklady lze sdružovat do obchodních případů. Obchodní představuje hlavičku zastřešující libovolný, uživatelem definovaný soubor dokladů. V rámci obchodního případu lze sledovat stav fakturace, úhrad nebo celkové náklady a výnosy na zakázku a jejich poměr (náklady a výnosy se zjišťují na základě údajů obsažených v dokladech zařazených do obchodního případu, nejsou tedy shodné s údaji v účetnictví).
 • Podpora storno-dokladů; stornované množství se odečítá od položkového plnění - vazby mezi doklady a storno-doklady jsou logicky kontrolovány
 • Podpora více jazyků - hodnoty z číselníků, názvy produktů (a tedy položek dokladů), texty na dokladech mohou být vícejazyčné
 • Exporty dat (automatický výstup ze seznamů do MS EXCEL)
 • Podchycení historie změn na dokladu
 • Tiskové sestavy
 • Ochrana dat před neoprávněnými uživateli - k jednotlivým knihám (a tedy dokladům v nich) je možné definovat přístup pouze určitým uživatelům