Partneři

V ERP EPASS® je pro uživatele vlastním jádrem celého systému modul PARTNEŘI. Bez něj nelze provozovat žádný další modul systému. Modul PARTNEŘI je určen pro evidenci údajů o fyzických i právnických osobách, bez ohledu na to, v jakém vztahu k uživateli tyto osoby jsou. Modul disponuje širokými možnostmi pro třídění a filtrování partnerů podle nejrůznějších hledisek. Silnou zbrani tohoto modulu je i fakt, že žádný z evidovaných typů informací není nijak omezen počtem zadávaných položek. Takže například můžeme ke každé osobě připojit libovolný počet adres, telefonů, emailu atd.

Funkce zajišťované modulem PARTNEŘI:

 • Evidence veškerých firemních partnerů (externích i interních, tedy i zaměstnanců)
 • Členění na firmy (právnické osoby) a osoby fyzické
 • Vazba mezi fyzickými a právnickými osobami pomocí působnosti - kontaktní osoby na firmu
 • Firmy se člení dále na tzv. organizační jednotky (pobočky). Informace lze vázat jak přímo k firmě, tak ke konkrétní org. jednotce
 • Vytváření skupin partnerů podle vlastních hledisek (stromová struktura)
 • Třídění a filtrování partnerů dle různých kriterií
 • Rychlé vyhledávání partnera podle různých hledisek (IČ, RČ, komunikační spojení, účet, adresa)
 • Každý partner může na sebe vázat neomezené množství standardních informací těchto typů:
  • adresy
  • komunikační spojení
  • bankovní účty
  • u firem kontaktní osoby
  • u osob jejich působnosti ve firmách
  • poznámky
 • Doplnění standardních parametrů charakterizujících partnera o nové uživatelsky definovatelné parametry v neomezeném rozsahu pomocí EP_klasifikátoru
 • Podchycení plánovaných a proběhlých událostí vázaných k partnerovi
 • Vazby partnera (a jejich zobrazení) na základní ekonomicko - obchodní údaje (objednávky, závazky, pohledávky, platby…). Lze vést přehled o pohledávkách a závazcích vůči partnerovi, lze zobrazit grafický přehled jeho platební morálky, je možné prohlédnout všechny doklady (objednávky, dodací listy, apod.), všechny dokumenty související s partnerem atd., atd. Tyto informace jsou zobrazovány za uživatelsky zvolené období
 • Podchycení doby splatnosti pro obchodní styk
 • Sdílení komunikačních kanálů mezi partnery - např. telefonní číslo do firmy může být přiřazeno i kontaktním osobám z firmy
 • Inteligentní podpora změn týkajících se názvů firem, IČ a DIČ (platnost vázaná k datu)
 • Podpora automatické nápovědy při editaci partnera (nabídka PSČ podle sídel, doplňování data narození z rodného čísla, kalendář svátků, …)
 • Indikace správného zapsání čísla bankovního účtu (možnost připojit externí kontrolní algoritmus)
 • Zachování informací platných v minulosti. Relevantní informace mají údaj o platnosti od - do
 • Možnost zvolit zjednodušený způsob zadání partnera i jeho editace
 • Sloučení partnerů - nahrazení jednoho partnera druhým. Lze zvolit, jaké informace se mezi partnery převezmou, včetně vazeb do dalších modulů IS (doklady, dokumenty atd.)
 • Historie změn - kdo, kdy, jaký údaj změnil, jaká byla jeho původní hodnota
 • Přenos vybraných údajů do uživatelsky připravené šablony dokumentu MS Word
 • Okamžité použití komunikačního kanálu (kanály, pro které je nainstalován odpovídající HW a SW, je možné přímo použít (vytáčení telefonů, elektronická pošta)
 • Hromadná korespondence (obsílky):
  • vytváření uživatelských skupin partnerů
  • podpora automatizovaného vytváření nových obsílek podle nastavení
  • tiskové výstupy řešeny pomocí mapování údajů z obsílky do šablony MS Word
  • tisk štítků a obálek při hromadné korespondenci
  • napojení obsílek na služby správy dokumentů (možnost připojení libovolných dokumentů k obsílce)
  • možnost nastavení různých komunikačních kanálů pro jednotlivé partnery
  • realizace obsílky v závislosti na použitém komunikačním kanálu (rozeslání e-mailů, zpráv (ICQ, SMS), faxů, vytáčení telefonů)
  • vlastnictví obsílek (ochrana před neoprávněnými uživateli)