Personalistika

Modul Personalistika slouží k vedení evidence zaměstnanců, spolupracovníků i uchazečů o zaměstnání. Umožňuje sledování pracovníků z hlediska profesní zdatnosti, kvalifikačních předpokladů, školení, zdravotní způsobilosti, BOZP apod.. Zahrnuje správu pracovních míst včetně systemizace a sledování požadavků pro jednotlivé pozice.

Hlavní funkce modulu:

 • Základní osobní údaje pracovníka se evidují na kartě osoby. Jeden pracovník může mít neomezený počet adres, spojení, bankovních účtů apod. Základní údaje lze rozšířit o uživatelsky definované parametry v neomezeném rozsahu pomocí EP_klasifikátoru
 • Pracovník může mít více souběžných pracovních poměrů (působností) v jedné nebo různých firmách. Působnosti mají časovou platnost a lze je využít i pro sledování historie předchozích zaměstnání.
 • Základ personálního modulu tvoří strom uživatelsky definovatelných personálních agend. Pomocí nich lze evidovat nejrůznější informace - profesní předpoklady, kvalifikace, dosažené vzdělání, jazykové dovednosti, oprávnění, absolvovaná školení, zdravotní prohlídky, OOPP atd. Může být definováno neomezené množství různých personálních agend.
 • Při definici personálních agend lze nastavit zadávané parametry, výchozí periodu (trvání platnosti), předstih upozornění na ukončení platnosti apod.
 • Pomocí personálních agend lze sledovat, zda pracovníci splňují na ně kladené požadavky, zda mají platná všechna potřebná oprávnění, zdravotní prohlídky, školení atd. Požadavky lze definovat pro jednotlivá pracovní místa, pro typy pracovních míst nebo různé skupiny pracovníků.
 • Systém umožňuje systemizaci pracovních míst s vazbou na organizační strukturu společnosti. Lze definovat více paralelních organizačních schémat a vytvářet různé verze s odlišnou časovou platností.
 • Na základě definovaných požadavků pro pracovní místa nebo typy pracovních míst lze snadno vyhledávat vhodné kandidáty z řad uchazečů o zaměstnání i stávajících zaměstnanců. Obdobně lze kontrolovat, zda pracovníci zařazení na určité pozice splňují všechny povinné požadavky (kvalifikace, školení, zdravotní prohlídky apod.).
 • K jednotlivým pracovním místům lze kromě základních údajů, jako je např. popis pracovní činnosti apod., evidovat různé informace s definovanou časovou platností pomocí uživatelsky definovaných personálních agend.
 • Ke každému systemizovanému místu lze přiřadit typové doklady - šablony MS Word (náplň práce, mzdový výměr, vstupní školení…). Podle nich lze vytvářet a evidovat dokumenty pro pracovníky zařazené na daná místa. V šabloně mohou být definována slučovací pole, která jsou při vytváření dokumentu automaticky vyplněna vybranými daty ze systému dle předem definovaného mapování.
 • Systém poskytuje nástroje pro sledování požadavků na vybavení zaměstnanců pracovními a ochrannými pomůckami např. dle jejich zařazení na pracovní místa. Z hlediska skutečného čerpání je pak možno sledovat přidělení jednotlivých pracovních prostředků zaměstnancům, včetně podrobných informací o době a platnosti přidělení.
 • Data jsou ochráněna před neoprávněným užitím za pomocí přístupových práv, která lze definovat pro každý typ citlivé informace.
 • Pro plánování různých akcí (školení, zdravotní prohlídky) lze využít modul Organizér. Ten lze využít i pro plánování dovolené apod.
 • Uchazeči jsou vedeni v obdobném formátu jako vlastní zaměstnanci.Kromě veškerých informací tak jako u vlastních zaměstnanců lze uvádět informace dodatečné, jako např. možná zařazení, přijímací dotazníky atp. V případě přijetí lze převést uchazeče rovnou do stavu.
 • Systém umožňuje hromadně obesílat zaměstnance pomocí modulu Obsílky . Ten mimo jiné umožňuje:
  • automatizované vytváření nových obsílek podle nastavení
  • mapování údajů z obsílky do šablony MS Word
  • tisk štítků a obálek při hromadné korespondenci
  • napojení obsílek na služby správy dokumentů - možnost připojení libovolných dokumentů k obsílce
  • realizaci obsílky v závislosti na použitém komunikačním kanálu - rozeslání e-mailů, zpráv SMS či ICQ, faxů či vytáčení telefonů

Další užitečné vlastnosti modulu

 • Zaměstnance i uchazeče o práci lze třídit a filtrovat lze různých kriterií, je také možno použít rychlé vyhledávání partnera podle různých hledisek (IČ, RČ, komunikační spojení, účet, adresa …)
 • V systému je také možno podchytit neomezené množství plánovaných a proběhlých událostí vázaných k osobě
 • Vazba zaměstnance - uchazeče na libovolné doklady vedené v agendách správy dokumentů
 • Indikace správného zapsání čísla bankovního účtu (možnost připojit externí kontrolní algoritmus)
 • Historie změn - kdo, kdy, jaký údaj změnil, jaká byla jeho původní hodnota
 • Přenos vybraných údajů do uživatelsky připravené šablony dokumentu MS Word
 • Okamžité použití komunikačního kanálu (kanály, pro které je nainstalován odpovídající HW a SW, je možné přímo použít (vytáčení telefonů, elektronická pošta)