Řízení projektů

Organizer

Systém slouží k evidenci a správě událostí/úkolů/poznámek.Umožňuje sledovat takovéto firemní aktivity, třídit je do kategorií, vázat je na různé objekty informačního systému (uživatele, externí partnery, doklady, dokumenty atd.), přiřazovat jim vlastnosti, uživatelské parametry, sledovat jejich vývoj (stav plnění a řešení), hlídat termíny spojené s těmito aktivitami. S výhodou ho lze použít například jako záznamník událostí Help Desku.

Při editaci události je možné zvolit takové chování systému, kdy program zasílá informace pomocí e-mailu uživatelům systému, jichž se editovaná událost nějakým způsobem týká.

Události/úkoly/poznámky:

 • umožňuje zadávat záznamy s konkrétním termínem
 • lze přiřadit ke konkrétnímu projektu - více úrovní rozlišení
 • lze je přiřadit konkrétnímu pracovníkovi/pracovníkům k řešení
 • lze definovat další dotčené partnery z modulu Partneři
 • všechny osoby/partnery dotčené záznamem je možno informovat vybraným informačním kanálem v definovaném čase (E-mail, SMS …)
 • k záznamu je možné stanovit prioritu řešení
 • záznamy lze svazovat navzájem principem "nadřízené/podřízené"
 • zadavatel může být zpětně informován o vyřešeném úkolu či o změně události
 • třídit záznamy lze podle různých hledisek (podle data, vyřešeno - nevyřešeno, podle partnerů, podle projektů atd.)
 • tisk vybraných záznamů
 • umožňuje synchronizaci s MS Outlook®
 • umožňuje export záznamů do MS Excel nebo textového souboru

Plánovač

Systém umožňuje časové plánování využití různých zdrojů v různých akcích. Akce i zdroje jsou evidovány v agendách systému EPASS®. Příkladem akcí jsou obchodní zakázky, výrobní zakázky, nabídková řízení, schůzky, školení, revize, plánovaná údržba apod. Zdroje jsou zpravidla nějaké fyzické objekty jako například osoby, stroje, místnosti apod.. Příkladem použití plánovače je např. dispečink mechanizmů ve které se plánuje využití strojů a pracovníků (zdroje) pro jednotlivé zakázky (akce). Plánovač je samozřejmě využit i v modulu Organizer (viz. výše) ve kterém se pro jednotlivé pracovníky plánují různé události (schůzky, dovolené apod.). Součástí systému je grafický rozvrh plánů zdrojů na akce.

Grafický rozvrh

 • poskytuje v grafické podobě znázornění plánované využití vybraných zdrojů na jednotlivé akce.
 • na ose Y jsou zdroje, osa X představuje časovou osu. V průsečíku os jsou časové úseky plánovaného využití zdroje pro konkrétní akci.
 • plán lze zobrazit k libovolnému datu (posun po ose X)
 • je umožněno vložení nového záznamu či oprava plánu přímo z grafického zobrazení
 • lze nastavit časové rozlišení plánů (hodiny/dny/týdny/měsíce/kvartály/rok)
 • zobrazení je možno filtrovat podle mnoha kritérií, jak plánovaných akcí, tak zdrojů.
 • umožňuje export dat do MS Excel nebo textového souboru

TimeSheet

Systém slouží jako podpora při vykazování hodin odpracovaných na určitém úkolu/projektu/zakázce. Zapisují se činnosti, prováděné jednotlivými uživateli (pracovníky), k uchovávání, přehledu a zpracovávání uložených informací pro další účely (např. fakturace zákazníkům, výpočet mezd/odměn apod.). Přehled o provedených pracích je možné zobrazit jako klasický seznam zapsaných záznamů, nad kterým je možné provádět filtrování. Tento přehled je možné pro další zpracování exportovat do MS Excel nebo textového souboru. Je rovněž možné přímo v programu vyvolat sumační přehled podle zadaného kritéria.

 • usnadňuje a zkvalitňuje řízení společnosti v průběhu kalendářního roku
 • umožňuje snadnou evidenci činností prováděných v rámci firmy jednotlivými pracovníky
 • obsahuje záznamy o provedené práci
 • klasický seznam sepsaných záznamů je možné filtrovat podle zvolených kritérií
 • lze zobrazit záznamy vázané ke konkrétnímu partnerovi
 • zprostředkovává přehledy z hlediska využití pracovní doby, z hlediska odpracované doby na jednotlivých činnostech, zakázkách, akcích
 • umožňuje sumarizovat provedené práce z různých hledisek, sumační přehledy podle vlastních kriterií
 • vyhodnocuje informace na různých úrovních
 • vyhodnocuje informace za různá časová období (rok, pololetí, čtvrtletí, měsíc, dekáda, týden, od-do, počet dnů)
 • vyhodnocuje informace podle zvolených skupin činností
 • lze automaticky načítat záznamy z Organizéru (import událostí).
 • umožňuje export dat do MS Excel nebo textového souboru
 • slouží jako podklad pro fakturaci zakázkových prací