Strateg

 • podrobné zpracování středně a dlouhodobých plánů
 • dlouhodobé plánování (až 12 let)
 • plánování výrobního programu
 • plánování přímých nákladů
 • plánování nepřímých (režijních) nákladů
 • plánování oběžných aktiv
 • plánování investic
 • plánování hospodářského výsledku
 • plánování cash-flow
 • finanční analýzy
 • vytvoření ekonomického modelu a vyhodnocení podnikatelského záměru
 • tvorba neomezeného množství variant plánu
 • možnost okamžitého vyhodnocení strategického rozhodnutí
 • možnost okamžitého porovnání variant
 • tabelární i grafická forma výstupů
 • možnost uživatelské tvorby tabelárního výstupu
 • možnost dynamického vytváření neomezeného množství grafických výstupů
 • tvorba podrobných podkladových materiálů při žádosti o úvěr (včetně formulářů)
 • komplexní vyhodnocení podnikatelských záměrů od marketingového průzkumu po finanční výkazy a ukazatele
 • hodnocení neomezeného počtu podnikatelských subjektů na různých organizačních úrovních
 • konsolidace plánů nižších organizačních jednotek do celkového plánu podniku (holdingu)
 • okamžitý přechod z kratšího hodnoceného období (čtvrtletí) na delší (roky)
 • podpora "klouzavého" plánování
 • zadání a vyhodnocení desítek podnikatelských aktivit (výrobků, výrobních oborů, okruhů činnosti, zakázek, odběratelů, služeb, pronájmů, investičních akcí, úvěrů atd.)
 • uživatelská volba stupně podrobnosti při zadávání vstupních dat
 • přenos vstupních dat z účetnictví
 • přenos vstupních dat i z prostředí MS Excel
 • okamžitá odezva na zadanou aktualizaci
 • ochrana logických vazeb při zadávání dat
 • vyhodnocení optimální cenové politiky s ohledem na celkovou likviditu
 • řešení přechodného nedostatku finančních zdrojů
 • optimální využití volných finančních zdrojů
 • stanovení optimálního doplnění výrobní kapacity
 • stanovení vývoje ukazatelů efektivnosti a ziskového bodu nejen pro celý subjekt, ale i pro jednotlivé podnikatelské aktivity
 • modelace optimálního krytí investic a oběžného kapitálu vlastními a cizími zdroji (i emisemi akcií)
 • podpora pro rozhodnutí o výhodnosti investice
 • volba optimálního způsobu daňového i účetního způsobu odpisování investičního majetku
 • modelování výše splátek a výše úroků
 • bilance pracnosti ve vazbě na zadané podnikatelské aktivity
 • tvorba standardních výkazů: cash-flow, výsledovka, rozvaha, výkaz zisků a ztrát
 • finanční analýza včetně pyramidálních rozkladů
 • stanovení tržní hodnoty daného subjektu podle očekávaných příjmů a vnitřního výnosového procenta (lze porovnávat s účetní hodnotou)
 • stanovení citlivosti na objemovou i cenovou změnu podnikatelských aktivit
 • přenos výstupů do jiných prostředí (MS WORD, EXCEL)
 • možnost přenosu výstupů do MIS
 • plná provázanost se systémem Controlling umožňuje okamžité vyhodnocení odchylek plánu a skutečnosti a aktualizaci plánu