Povrchová těžba surovin

Subsystém POVRCHOVÁ TĚŽBA SUROVIN je základním technickým modulem pro výrobu v těžební společnosti. Zajišťuje z jednotlivých provozů (lomů) sběr dat o výkonech a činnosti strojů, produkci, externích službách a docházce pracovníků v jednotlivých směnách. Poskytuje souhrnné přehledy o výrobě a produkci a technicko-ekonomické ukazatele mobilních a stabilních technologických zařízení za zvolená období.

Subsystém POVRCHOVÁ TĚŽBA SUROVIN pokrývá tyto procesy:

 • VRTACÍ A TRHACÍ PRÁCE - slouží pro evidenci jednotlivých odstřelů a jejich komponent (trhaviny, rozbušky a bleskovice).
 • TRANSPORTNÍ PROCESY - evidence pohybu a výkonů mobilních mechanizmů
 • TECHNOLOGICKÁ LINKA - evidence činnosti a výkonů zařízení linky na úpravu surovin
 • NETĚŽEBNÍ PROVOZY - Výkony a činnosti strojů a docházce pracovníků netěžebních provozů (středisek).
 • SMĚNOVNICE - slouží k vyhodnocování údajů o pracovní docházce. Zde má odpovědný pracovník možnost importované údaje dále upravovat, stanovovat přesčasy, jednotlivé mzdové složky a vytvářet vlastní specifické položky. Po dohodě je možné takto upravené údaje vyexportovat v definovaném formátu pro mzdový systém.

Samostatně je řešen program na plánování, který umožňuje srovnávání plánovaných a skutečných objemů těžby a výroby.

Základní možnosti subsystému POVRCHOVÁ TĚŽBA SUROVIN:

 • sběr dat z jednotlivých provozů - charakteristika denní činnosti mobilních strojů, produkční linky a pracovníků. Sleduje se:
  • produkce linky podle jednotlivých frakcí a podle určení produkce (expedice, do zásob, vlastní spotřeba atd.)
  • provozní parametry strojů a výrobních linek úpravny - spotřeba energií, doby provozu a druhy a příčiny prostojů a výpadků
  • mobilní stroje pracující ve směně, jejich doba provozu, ujeté km, spotřeba PHM a druhy a příčiny prostojů a výpadků
  • kooperující stroje (nakladače) a jejich vztah k mobilním mechanizmům přepravujícím odstřelený a upravený materiál
  • režimy činnosti mobilních mechanizmů (od stěny k úpravně, výkliz, skrývka, do zásob atd.)
  • výkony mobilních a kooperujících strojů měřené nosností a počtem uskutečněných jízd
 • zpracování dat
  • sledování technicko-ekonomických ukazatelů mobilních zařízení - kilometry, motohodiny, spotřeba PHM za zvolené období
  • souhrnné informace o mobilní mechanizaci (přehledy, výkony), produkci (typy produkce, druhy frakcí), produkční lince (činnost) za zvolené období.
  • podrobné i kumulované údaje o výkonech a využití jednotlivých mechanizmů
  • druhy a příčiny prostojů a výpadků jednotlivých agregátů linky, případně důležitých komponent těchto agregátů
  • podrobné i kumulované informace o technicko ekonomických ukazatelích a efektivnosti odstřelů
   • o odstřeleném množství horniny,
   • o celkovém množství a o ceně spotřebovaných trhavin, rozbušek a bleskovic
   • o strojích, které na odstřelu pracovaly a o jejich výkonech (tedy navrtané metry)
   • o pracovnících, kteří se v jednotlivých směnách podíleli na realizaci odstřelu
   • o sekundárních odstřelech s vazbou na příslušné primární odstřely
 • kalkulace nákladů na výrobu jednotlivých frakcí kamene (viz Fázové kalkulace)
 • informace o fondu pracovní doby zaměstnanců za zvolené období.
 • výstupní informace - tiskové výstupy dle vybraných ukazatelů, sledování údajů v hodnotách plán/skutečnost.
 • historie dat - uchovává se historie všech údajů tak, jak se v průběhu doby měnily.
 • veškerá data zobrazená v seznamech je možné nejen tisknout, ale také jednoduše exportovat do souborů ve formátech .txt, .xls).
 • importy z externích měřících a prodejních systémů.