Údržba

Modul Údržba slouží jako podpora řízení údržby vybraných zařízení. Tento modul zároveň avizuje, kdy je potřeba příslušné úkony údržby vykonat. Řízením rozumíme definici potřebných úkonů, stanovení předpisů jejich provádění, vydávání příkazů k provedení údržby a v neposlední řadě k evidenci vykonané údržby.

Každá organizace si může zvolit takovou míru podrobností jednotlivých kroků, která odpovídá jejím požadavkům a nárokům. Není například vůbec nutné podrobně definovat jednotlivé normy provádění údržby ani detailně podchycovat informace o provedené údržbě.

S údržbou může souviset nezbytné materiálně technické zabezpečení k provedení konkrétní údržby, vazba na skladové zásoby či potřebné vybavení.

Modul Údržba také umožňuje sledovat a řídit údržbu prováděnou formou outsourcingu - vystavování objednávek pro provedení údržby jako celku nebo jen konkrétních vybraných operací.

Modul Údržba je úzce provázán na další moduly ERP EPASS® jako je Majetek, Sklad, Hlášení z provozů a Obchod.

Předmět údržby - zařízení

Řízení údržby lze realizovat pouze na zařízeních, která jsou evidována v ERP EPASS® v modulu Majetek. K informacím týkajícím se údržby se lze také dostat přímo z karty majetku.

udrzba-kartamaj

Předpisy údržby

Plánování údržby každého zařízení je charakteristické tím, že definuje podmínky určující, kdy by se měla údržba tohoto zařízení provést. Je možné zadat časovou periodu nebo technologický limit (např. ujeté km), kdy by se měla údržba realizovat. Údržba se skládá z různých servisních úkonů (jako např. výměna oleje v převodovce, výměna oleje v motoru apod.).

Aby systém mohl sám signalizovat nezbytnost provedení servisního úkonu, je nezbytné pro každé zařízení nadefinovat tzv. Předpisy údržby - pro každý servisní úkon je definován samostatný předpis.

Předpis údržby obsahuje parametry určující četnost provádění konkrétního úkonu údržby a podklady k provedení údržby.

Na základě těchto předpisů a informací o odvedených výkonech konkrétního zařízení umí systém v definovaném předstihu avizovat, že má dojít ke konkrétnímu servisnímu úkonu (záleží na typu servisního intervalu, viz dále).

Na každém předpise je stanoven tzv. Typ servisního intervalu, ten určuje způsob vyhodnocení aktuálnosti požadavku na údržbu.

Systém podporuje dva základní typy servisního intervalu:

  • Časový (každý týden, měsíc, rok apod.)
  • Technologický (po dosažení ujetých km, naběhlých mth)

Oba základní typy lze taktéž kombinovat. Avízo je potom generováno podle toho, co nastane dříve.

udrzba-typservisint

Každý předpis dále odkazuje na Normu, podle které má servisní úkon proběhnout. Údaje zadané na Normě se později použijí na příkazech k údržbě vytvořených na základě daného předpisu.

udrzba-predpis

Zadání hodnot - intervalu/limitu, po kterém má dojít k úkonu údržby - závisí na Typu servisního intervalu:

udrzba-hodnotaservint

Na předpisu je možné nastavit Počáteční stav (datum a stav km/mth), při němž bylo dané zařízení zařazeno k údržbě. Od tohoto počátečního stavu program na základě evidence výkonů zařízení sleduje přírůstek času/km/mth za účelem vyhodnocení, zda se blíží termín údržby.
Je také možné nastavit předstih, v jakém dojde k upozornění na blížící se termín údržby. Lze zadat dny, kilometry/motohodiny, nebo procentuální hodnotu zbývající do splnění definované podmínky.

Na předpisu lze dále vyplnit středisko předpokládané realizace údržby. Předpis údržby, pro který již byl v minulosti realizován úkon údržby (proběhl příkaz k údržbě), obsahuje informace o posledním provedení a stavu řídících údajů:

udrzba-posledniudrzba

Okno předpisu obsahuje rovněž seznam příkazů k údržbě, které byly na základě daného předpisu vytvořeny, viz následující obrázek:

udrzba-predpis-prikazy

Plánování údržby - seznam předpisů

Jedním z nejdůležitějších prvků řízení údržby je okno Plánovaná údržba - předpisy, obsahuje seznam předpisů údržby a aktuálních požadavků na údržbu. Prostřednictvím barevných kombinací jsou zvýrazněny předpisy, signalizující, že se blíží termín údržby a bude nezbytné vygenerovat Příkazy k údržbě (modrá), nebo takové, které již měly být realizovány (červená). Neúplně definované předpisy jsou zelené.

K zjištění předpisů v různých stavech lze použít různé intuitivní filtry a jejich kombinace.

udrzba-planovanaudrzba

V případě předpisů určených intervalem (km nebo mth) se porovnává nastavený interval s přírůstkem (najetých km, odpracovaných mth) od poslední provedené údržby (případně od počátečního stavu zařízení). Přírůstek km/mth na daném zařízení se počítá na základě údajů z modulu Hlášení z provozu, v němž se denně evidují najeté km, resp. odpracované motohodiny. V případě, že organizace nechce používat modul Hlášení z provozu, lze aktuální stav počítadel km/mth zadávat zjednodušeně.

V případě předpisů určených časovým intervalem je rozhodující datum poslední provedené údržby (případně datum počátečního stavu).

Sloupec "Stav údržby" obsahuje podrobný popis stavu:

udrzba-planovanaudrzba-detail

Detaily k vypranému předpisu jsou v poli vpravo:

udrzba-planovanaudrzba-detail2

Příkazy k údržbě

Úkony údržby jsou realizovány pomocí Příkazů k údržbě. Ty jsou na pokyn uživatele generovány z existujících Předpisů údržby.

Příkaz k údržbě

Příkaz vzniká na základě předpisu údržby. Ten je propojen jednak s konkrétním zařízením, jednak s normou, která obsahuje časy, úkony a prostředky (materiály, profese, nářadí) potřebné k provedení úkonu. Veškeré informace z normy se přenesou do příkazu, v rámci konkrétního příkazu je pak lze libovolně upravovat. Pokyny z příkazu lze zase zapsat do agendy Norem.

Součástí příkazu je předpokládaný datum a čas provedení úkonu, příkaz rovněž obsahuje informaci o středisku, kde se má údržba provést, včetně odpovědné osoby.

udrzba-prikaz

Generování příkazů

Přehled předpisů uživateli slouží k naplánování údržby příslušných zařízení. Z přehledu lze vygenerovat příkazy k údržbě pro vybranou skupinu předpisů, u nichž program signalizuje, že se blíží začátek požadovaného servisního zásahu pro konkrétní zařízení. Obsluha označí příslušné předpisy a vygeneruje příkazy k údržbě.

U předpisů s časovým intervalem, je možné pomocí speciální funkce hromadně dopředu vygenerovat všechny příkazy k údržbě, jež mají proběhnout do určeného data.

udrzba-genprikaz

Seznam příkazů

Pro pracovníky realizující údržbu je k dispozici seznam vytvořených příkazů k údržbě. K zobrazení aktuálních příkazů lze použít filtrační funkce. Ze seznamu je možné Příkazy vytvářet, upravovat a hlavně tisknout.

udrzba-prikazy-sezn

Tisk příkazu k úhradě

udrzba-prikaz-tisk

Automatizovaná upozornění

Systém pro řízení údržby lze volitelně doplnit o automatizované rozesílání upozornění na blížící se termín údržby a nutnost vygenerovat příkaz k úhradě, případně na nový příkaz k údržbě, která se má v nejbližší době realizovat.
Upozornění je realizováno formou emailu zaslaného systémovou komponentou Plánované úlohy. Adresát je zvolen dle nastavení v modulu Údržba případně se jedná o uživatele nastaveného na Příkazu k údržbě.

Normy údržby

Norma obsahuje soupis předepsaných úkonů, které je třeba provést v rámci údržby určité skupiny zařízení. Norma tedy není vázaná na konkrétní zařízení, jedná se o obecný předpis údržby, který může být použitelný opakovaně pro různá zařízení.

udrzba-norma

U každého úkonu je uveden kromě podrobného popisu i předepsaný čas. K úkonu lze přiřadit seznam předepsaných prostředků, které jsou k provedení údržby zapotřebí (materiál, nářadí a profese).

Pro účely členění úkonů údržby lze každou normu zařadit pod vybraný druh údržby. Díky tomu lze rozlišovat různé servisní činnosti jak na úrovni Předpisů údržby tak Příkazů k údržbě. Odpovědný pracovník za určité druhy úkonů údržby si potom snadno vybere "své" příkazy či předpisy.

Normovaný čas se spočte z jednotlivých úkonů, nicméně jej lze ručně upravit.

Rozvrh příkazů

Rozvrh příkazů představuje jakýsi kalendář plánované údržby konkrétních zařízení. Plánovanou údržbu představují Příkazy k údržbě. Na kalendář lze pohlížet v různém rozlišení za zvolené období: rok, čtvrtletí, měsíc, týden, den. Přímo z kalendáře je možné s příkazy pracovat (vytvářet, měnit, rušit).

udrzba-rozvrh

Provedení příkazu

Zodpovědné osoby si existující příkazy k údržbě kontrolují v seznamu, případně rozvrhu. Mohou k tomu použít různé filtrace, jež jsou k dispozici. Konkrétní provedení příkazu se zadává v záložce Provedení:

udrzba-prikaz-provedeni

Do Provedení lze zkopírovat časy, úkony a prostředky ze záložky Příkaz. Je samozřejmě možné zadat je ručně. Zapisuje se skutečné datum a čas provedení, jakož i stav při provedení údržby (kilometry, motohodiny). Skutečné datum a stav jsou důležité pro eskalaci další údržby na základě Předpisu údržby. Je také možné zadat i předpokládané datum další údržby.
Případné další skutečnosti lze zadat do textového pole Poznámky.