Výroba a ukládání betonu

 • specifikace a ceníky výrobku a poskytovaných služeb
 • evidence materiálu pro výrobu betonu
 • evidence nabídek a smluv
 • napojení na systém řízení výroby Dispečer CSE
 • vedení skladu materiálu pro výrobu
 • evidence dodacích listů a pokladních dokladů z prodeje betonu
 • evidence dopravy betonu - záznamy o provozu vozidla
 • hromadná fakturace
 • výkazy - manažerské výstupy

Integrace ERP EPASS® a DISPEČER

Různé moduly ERP EPASS jsou těsně integrovány s technologickým SW DISPEČER CSE.

Z EPASS do Dispečera se přenášejí kmenová data:

 • Katalog materiálů pro výrobu
 • Katalog prodávaných produktů
 • Partneři (odběratelé a dodavatelé) včetně informace o případném STOP stavu
 • Smlouvy - rámcové, nerámcové, za hotové se smluvními cenami pro zákazníka
 • Vozidla - SPZ
 • Řidiči

Dispečer předává do EPASS údaje pro automatické vytvoření dokladů:

 • Příjemky materiálu na sklad
 • Výdejky materiálu ze skladu
 • Dodací listy
 • Stazky (vznikají z naimportovaného dodacího listu u vlastní dopravy)

Nadstavby ERP EPASS® pro prodej betonu

Katalog výrobků a ceníků

Je evidován kompletní sortiment výrobků a poskytovaných služeb a jejich cen pro jednotlivé betonárky v členění na betony, dopravu a služby, betonové směsi, betonové výrobky.

Podpora automatizace vytváření smluv

 • automatické generování slevy na položkách Smlouvy
 • kontrola zadání správné ceníkové ceny
 • automatické označení položek typu FCO stavba podle typu betonu
 • kontrola zadání náležitostí u položek rámcové a nerámcové Smlouvy

Automatické vytvoření STOP stavu partnera

Výpočet kreditu zákazníka se provádí podle vzorce:
Interní limit pohledávek - (neuhrazené faktury + nevyfakturované dodací listy) + zaplacené zálohy

STOP stav vznikne v případě, když Kredit, spočítaný výše popsaným algoritmem, bude roven nebo menší než nula. STOP stav se také nahodí v případě, že bude existovat nejméně jedna faktura po splatnosti více než X dní, kde X se bude zadávat v parametru na partnerovi.

Fakturace

 • Splatnost faktury vázaná na Smlouvu - počet dní splatnosti může být zadán na Smlouvě a platí pouze pro faktury vytvořené na základě této Smlouvy
 • Automatická fakturace za nevytížený Mix
 • Položky typu FCO stavba se pro interní rozúčtování automaticky rozpadají na podpoložky za beton a dopravu.

Statistické přehledy

 • Porovnání prodeje betonů v jednotlivých letech po měsících (m3 a tis. Kč)
 • Porovnání prodeje betonu meziroční podle betonárek (m3 a tis. Kč)
 • Množství prodaného betonu podle tříd a betonárek za období
 • Informace o obratu partnera za posledních 365 dní Dispecer - jedná se o systém řízení výroby betonárky firmy CSE spol. s r.o.