Výpočet mzdových nákladů na stroj/zařízení

Řešení bylo implementováno pro velkou výrobní společnost, zabývající se těžbou a zpracováním kamene. Tento typ výroby předpokládá využívání velkého množství těžebních a dopravních strojů a zařízení, u kterých je třeba detailně sledovat náklady na provoz. A mzdy tvoří významnou část těchto nákladů.

Požadavky na řešení

Bylo požadováno řešení, které propojí evidenci docházky s údaji o době odpracované na jednotlivých zařízeních, umožní zjistit mzdové údaje pracovníka a konečným výsledkem bude automaticky vygenerované zaúčtování úplných mzdových nákladů (včetně zdravotního a sociálního pojištění) na jednotlivé stroje a zařízení.

Výchozí stav

Evidenci docházky pracovníků pořizuje vedoucí směny v modulu Těžba ERP EPASS®. Tato evidence obsahuje všechny údaje potřebné k výpočtu mzdy pracovníka včetně všech mzdových složek (přesčasů a příplatků). Mzdové složky, které lze odvodit z kalendáře a odpracovaného času, vznikají v evidenci docházky automaticky. Pracovní výkaz, který je tvořen sumárními údaji o docházce pracovníka a mzdových složkách za měsíc se importuje do mzdového modulu, a tvoří úplný soubor údajů pro výpočet mezd.

Řešení

Byla propojena evidence docházky s údaji o jednotlivých strojích a zařízeních. Ke každému pracovníkovi může vedoucí směny vybrat ze seznamu stroj nebo zařízení na kterém pracoval a počet odpracovaných hodin na tomto zařízení v dané směně.

Ze mzdového programu se vyexportují údaje o měsíční hrubé mzdě pracovníka a zpětně se naimportují do modulu Těžba ERP EPASS®. Tak jsou v Pracovním výkazu a v evidenci docházky k dispozici všechny údaje, potřebné k výpočtu mzdových nákladů na stroj za daný měsíc - hrubá měsíční mzda, celkový počet odpracovaných hodin, počet odpracovaných hodin na jednotlivých strojích.

Při uzavření měsíčního období v modulu Těžba se spustí výpočet mzdových nákladů na stroje. Výsledkem je interní doklad s účetními zápisy na nákladové účty Mzdové náklady na stroj, Zdravotní a sociální pojištění na stroj a údajem o příslušném stroji.

Závěr

Realizované řešení propojuje mzdovou agendu s evidenci docházky a zajišťuje s minimální pracností zaúčtování mzdových nákladů na stroje a zařízení.