EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Controlling

Controlling

Cílem každé společnosti, která nově zavádí nebo již delší dobu provozuje controlling jako součást své praxe, je poskytnout odpovědným pracovníkům společnosti vhodný nástroj pro kvalitní řízení. Controlling umožňuje vyhodnocení dosažených výsledků v porovnání s plánem, kvantifikaci odchylek a vyhodnocení jejich příčin a přijímání následných opatření.
Modul CONTROLLING, součást ERP EPASS®, může zpracovávat data pro více společností, např. při holdingovém uspořádání. Modul je schopen pracovat jak s jednotkami peněžními, tak s dalšími hmotnými jednotkami (ks vyrobeného zboží atp.).

Controlling nabízí podporu

 • pro zodpovědné plánování
 • pro důsledné sledování průběhu procesů
 • pro vyhodnocování výsledků v optimálních intervalech
 • pro přijímání korekčních rozhodnutí

Typy Controllingu podle obsahu

 • Výnosovo-nákladový controlling, zaměřený na řízení faktorů, které ovlivňují zisk, tj. na náklady a výnosy. 
 • Finanční controlling, zaměřený na řízení finanční a kapitálové struktury a na řízení peněžních toků. 
 • Naturální controlling, zaměřený na informace a řízení věcných, naturálních jednotek v podnikatelském procesu. 

Zaměření Controllingu podle úrovní řízení

 • Rozsah dat sledovaných a hodnocených na jednotlivých organizačních úrovní se může lišit.
 • Na nejvyšší úrovni jsou srovnávány celopodnikové plánované tržby a náklady se skutečnými tržbami a náklady, dále plánované údaje aktiv a pasiv se skutečností a vývoj cash-flow (úplný controlling).
 • Na úrovni divizí jsou srovnávány skutečné a plánované tržby a náklady a důraz je kladen na vyhodnocení hospodářského výsledku.
 • U jednotlivých středisek je těžiště controllingu v řízení jednotlivých druhů nákladových položek.
 • Pokud jsou do Controllingu zavedeny údaje kapacitního charakteru (např. hodiny, km, tuny, kusy atd.), lze provádět za zvolené organizační jednotky i propočty nákladů na měrnou jednotku.
 • Nejkratší časový úsek použitý v Controllingu je měsíc a to jak v podobě plánovaných údajů, tak i údajů za skutečnost v příslušné organizační úrovni.

Funkce modulu Controlling

 • sledování hodnot plán, skutečnost, upravený plán, očekávaná skutečnost
 • promítnutí dosažené skutečnosti a budoucích opatření do aktualizovaných plánů (tvorba očekávané skutečnosti)
 • vyhodnocení informací na různých organizačních úrovních (holding, podnik, provoz, středisko)
 • vyhodnocení informací za různá časová období (rok, pololetí, čtvrtletí, měsíc, součty měsíců)
 • vyhodnocení informací podle zvolených skupin účtů z účetnictví
 • vyhodnocení informací podle okruhů činnosti podniku
 • sledování využití a nákladovosti vybraného produktu nebo majetku (např. osobních vozů) okruhy

Další vlastnosti modulu Controlling

 • Skutečnost se načítá automaticky z účetnictví a dalších dat evidovaných v informačním systému
 • Zobrazit data je možno ve více dimenzích definovaných uživatelem (multidimenziální krychle)
 • Uživatelská definice výstupů umožňuje optimální výběr údajů potřebných pro rozhodování a řízení
 • Na jednotlivé druhy informací lze aplikovat přístupová oprávnění pro jednotlivé uživatele
 • Zpracovat výstupní údaje lze i v grafické podobě
 • Údaje lze exportovat do MS Excel a tam je následně upravit

ERP EPASS