EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS®

Komponentový systém

ERP EPASS je komponentový systém, který je zajišťuje maximální variabilitu při implementaci systému. Zároveň se co nejvíce přizpůsobuje aktuálním požadavkům zákazníka na zpracování firemních procesů. Existující zákaznické komponenty lze využít a připojit je do systému prostřednictvím stovek k tomu určených „zásuvek“.

Uživatelská rozhraní

Ekosystém ERP EPASS nabízí různá uživatelská rozhraní. Pro každou skupinu uživatelů je možné použít jiné – například pracovníci v provozu použijí zjednodušené rozhraní vhodné pro tablety, pracovníci ekonomických útvarů budou pracovat v nativním prostředí Windows, pro obchodníky je připraveno WEB rozhraní a management má k dispozici manažerský informačního dashboard přizpůsobený možnostem mobilních telefonů.

Automaticky zpracovávané úlohy

Systém poskytuje bohatou škálu automaticky zpracovávaných úloh, tzv. RPA (Robotic Process Automation), které lze neomezeně rozšiřovat o specifické zákaznické úlohy. Mezi standardní RPA úlohy patří například odesílání vystavených faktur ve formátech vyžadovaných zákazníkem, informováni zákazníků o stavu jejich zakázek, obesílání neplatičů, hlídání insolvenci pro neuhrazené pohledávky. RPA lze navíc neomezeně rozšiřovat o specifické zákaznické úlohy.

Online zpracování

Vše probíhá online nad společnou databází a nejsou tedy potřeba žádné dávkové přenosy mezi jednotlivými moduly. Každá transakce je tak ihned systémem vyhodnotitelná a okamžitě jsou k dispozici důležité kontrolní informace, například překročení dohodnutého limitu výše pohledávek zákazníka.

Moduly

Odvětvová řešení

Podchycení a řízení procesů v těžební společnosti, řešení problematiky těžby, zpracování a prodeje surovin včetně návaznosti na řídící a ekonomické subsystémy

Komplexní nástroje pro obchodní procesy, plánování výrobních a technických zdrojů a maximálně integrované řízení výroby betonu s výrobními technologiemi

Zaměřeno na společnosti poskytující služby při odběru a zpracování stavebních sutí a odpadů. Zajištění speciálního ergonomického uživatelského rozhraní a podpory přijmu/expedice odpadů

Ucelený systém sledování technicko ekonomických ukazatelů pro vedení agend spojených s provozem technických služeb města nebo obce.

Technická příprava, plánování a řízení kusové a malosériové výroby.

Analytické nástroje

Zjištění nákladů na jednotlivé fáze procesu výroby kamene v těžební společnosti

Řízení vztahů se zákazníky na základě dat získaných z modulů ERP EPASS, vyhodnocení a optimalizace obchodních procesů podle potřeb a priorit zákazníka

Nástroj pro podporu řízení společnosti vyhodnocením důležitých dat z peněžních i hmotných zdrojů informačního systému

MIS

Nástroj pro strategické i taktické rozhodování top managementu na základě informací ze všech částí podnikového informačního systému i mimopodnikových zdrojů s výstupy ve formě textů, tabulek, grafů a jejich kombinací

Reporting čerpá data jak z vlastního informačního systému, tak z externích systémů třetích stran. Pro prezentaci informací využívá všechny aktuálně dostupné technologie včetně MS Reporting services.

Finanční moduly

Vystavované faktury organizované do libovolného počtu číselných řad a generované z dokladů prodejního procesu – přehlednost, efektivita a vysoká produktivita práce

Podvojné účetnictví s možností zpracování více účetních jednotek v jednom informačním systému

DPH

 Modul podpoří včasné a bezchybné odesílání předepsaných formulářů finančnímu úřadu. Vychází z prvotní evidence daňových dokladů a je nezávislé na stavu jejich zaúčtování.

Sofistikovaný proces automatického párování faktur s platbami nabízí perfektní přehled o stavu pohledávek a závazků a platební morálce odběratelů nezávisle na stavu zaúčtování vydaných faktur

Finanční doklady (pohledávky, závazky, pokladní a interní doklady) jsou nedílnou součástí dokladového systému ERP EPASS®, který umožňuje modelování firemních obchodních a výrobních procesů.

Modul usnadní a zefektivní agendu pravidelných plateb automatickým vytvářením platebních dokladů a příkazů.

Elektronický import bankovních výpisů je v ERP EPASS® připraven pro většinu bankovních ústavů, pro jakoukoliv další tuzemskou nebo zahraniční banku podporu pro import zpracujeme.

Oblast mezd je v ERP EPASS® řešena prostřednictvím mzdových programů třetích stran. ERP EPASS dokáže kompletně integrovat váš stávající mzdový program a vytvořit efektivní systém pro zpracování mzdové agendy.

Komplexní nástroj pro evidenci a správu všech druhů majetku včetně jeho odpisování a účtování podle platné legislativy

Včasné upozornění na změny v insolvenčním rejstříku týkající se obchodních partnerů, vůči kterým má klient služby nějakou pohledávku.

Automatická služba umožňující rozesílání emailových upomínek zákazníkům, kteří jsou v prodlení po splatnosti vydaných faktur

 FIDOO – efektivní evidence účtenek a faktur – originálních dokladů, které obdrží zaměstnanci při firemních nákupech produktů a služeb

Obchodní moduly

Využijte možnosti dokladového systému ERP EPASS® pro modelování firemních obchodních a výrobních procesů.

Evidence hmotných i nehmotných produktů a služeb, které jsou předmětem výrobních nebo obchodních aktivit firmy

Pro tvorbu cen a oceňování produktů ve firmě s možností vytvoření libovolného počtu cenových hladin pro stanovení různých cen daného produktu podle způsobu použití

Podpora spolupráci s externímy eshopy

Komplexní nástroj pro vedení skladové agendy s možností flexibilního nastavení všech specifik skladové evidence ve firmě

Automatizované napojení na dopravní systémy dopravců a vyplnění údajů webového portálu dopravce

Přídavné moduly

Dokumenty v nejrůznějších textových a grafických formátech umožní modul Správa dokumentů vložit do systému, přiřadit je k příslušným dokladům výrobních, obchodních a finančních procesů a organizovat jejich uložení tak, že je snadné jejich následné vyhledání.

Evidence všech firemních aktivit ve formě událostí a úkolů, informování pracovníků o jejich průběhu a plnění. Časový výkaz pro vykazování hodin odpracovaných jednotlivými pracovníky na projektech.

Evidence zaměstnanců s údaji o profesní způsobilosti, kvalifikačních předpokladech, školení, zdravotní způsobilosti. Správa pracovních míst včetně systemizace a sledování požadavků pro jednotlivé pozice.

Definování oběhů – sledu akcí, které mají provést určení pracovníci s obíhajícím dokumentem. Kontrola a schvalování obíhajících dokumentů. Seznam probíhajících oběhů, upozornění na nové požadavky a seznamy nevyřízených požadavků.

Systémové moduly

Evidence údajů o fyzických a právnických osobách, využívaná prakticky všemi moduly ERP EPASS®. Neomezený počet informací identifikujících a charakterizujících každého partnera. Základ pro efektivní řízení vztahů se zákazníky.

Umožňuje podrobně specifikovat k jakým informacím mají jednotliví uživatelé přístup a jaké operace mohou v agendách ERP EPASS® provádět.

Univerzální nástroj pro pro převod dat z externích zdojů do do SQL databáze ERP EPASS®

Kontextově závislý tiskový výběrový dialog s nabídkou různých forem výstupu. Individuální nastavení parametrů tiskového výstupu pro jednotlivé uživatele.

Zpřístupňuje vybrané funkcionality systému ERP EPASS® prostřednictvím webového prohlížeče. Díky propojení s provozní databází ERP EPASS® pracuje uživatel vždy s aktuálními daty.

Členění firmy na vnitropodnikové útvary prezentované jako víceúrovňová stromová struktura s kódy a názvy jednotlivých útvarů. Základ pro informace o aktivitách a ziskovosti útvarů.

Aplikační server pro automaticky zpracovávané úlohy (Robotic Process Automation) prováděné plně autonomně bez zásahu uživatele.

Řešení postavená na ERP EPASS®

Rozšíření skladové evidence o informace, na jakých místech se nachází konkrétní množství skladovaného zboží s lokacemi jako hierarchickými strukturami popisujícími fyzické uspořádání skladu

Aplikace pro obsluhu jednoduchých opakovaně prováděných rutinních operací na tabletu v terénu v online režimu s propojením do databáze EPASS

Plánování efektivního využívání disponibilních technických prostředků firmy – výrobních zařízení, dopravních prostředků a pracovníků obsluhy s přímou vazbou na doklady ERP EPASS®

Nástroj pro obsazování kapacit výrobního zařízení pro jednotlivé dny v týdnu. Pro práci s plánem je k dispozici speciální tabulka, ve které jednotlivá políčka představují dny a obsahují obsazenost vzhledem k nastavené kapacitě.

Podpora pro řízení údržby, revizí a oprav vybraných zařízení

Komplexní systém pro správu procesů práškové lakovny – pořizování, sledování nákladovosti a odvádění zakázek, plánování obsazenosti kapacit, řízení skladových zásob barev a fakturace.

Speciální aplikace

Nadstavba skladového modulu podporující procesy spojené s evidencí a nakládáním s výbušninami v souladu se platnými zákony ČR a směrnicemi EU

Webová aplikace pro servisní techniky zajišťující uvádění do provozu a servis zařízení

Rozúčtování nákladů na spotřebované energie vyúčtovávaných souhrnně za celou nemovitost mezi jednotlivé nájemníky nebo spoluvlastníky nemovitosti

Slouží k přímému prodeji skladových zásob. Uskutečněné prodeje bezprostředně ovlivňují stav skladu.

Komplexní systém pro vážení vozidel a převáženého materiálu integrovaný v ERP EPASS®

Jádro

Široké možnosti vychozího nastavení systému a jeho změny bez zásahu do programového kódu.

Unikátní komponenta umožňující uživatelskými konfiguračními prostředky přidávat nové položky k vybraným objektům informačního systému.

Propracovaný nástroj na vytváření dotazů pro získání požadovaných informací z dat ERP EPASS®.

Podchycení a evidence událostí, které nastaly při provozu systému

Uživatelsky definovatelné multijazyčné číselníky ve formě jednoduchých seznamů nebo stromových struktur

Speciální úložiště XML dokumentů na MS SQL Serveru sloužící k uložení systémových nastavení

Nástroj pro označení vybraných záznamů v seznamech vhodný pro provádění hromadných operací

Zobrazení a následný export nebo tisk sumací nad seznamy

Chat mezi uživateli systému a integrovaný klient elektronické pošty

Evidence všech činností, které byly v databázi provedeny jednotlivými uživateli

Chat mezi uživateli systému a integrovaný klient elektronické pošty

Emailový klient umožňující sdílení úložiště přijatých a odeslaných mailů mezi různými poštovními klienty.

Uživatelské nastavení vzhledu aplikace volbou z více jak 25 motivů

Záznam textů poznámek a vyvolání funkcí aplikačního okna hlasem

Urychlení načítání informací prostřednictvím interní cache paměti

Plnění šablon vytvořených v Microsoft DOCX, HTML a XLSX formátech daty z dokladů systému EPASS

Nadstavba umožňující plně automaticky vyměňovat různé informace mezi centrální databází a skupinou lokálních databází ERP EPASS® (MS SQL Server)