EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

DPH

DPH

Vedení agendy DPH v ERP EPASS umožňuje včasné a bezchybné odesílání předepsaných formulářů finančnímu úřadu. Vychází z prvotní evidence daňových dokladů a je nezávislé na stavu jejich zaúčtování. Nabízí řadu přehledných kontrolních evidencí a hlídá aktuálnost vygenerovaných formulářů při změnách obsahu originálních daňových dokladů. Obsahuje podporu pro vypořádání s nespolehlivými plátci DPH.

Zpracování DPH v ERP EPASS®

Zpracování DPH přiznání vychází z prvotní evidence daňových dokladů a není závislé na zaúčtování těchto dokladů. Způsob výpočtu DPH lze nastavit pro jednotlivé knihy daňových dokladů:

 • zdola pomocí základu a procent příslušné sazby
 • shora pomocí celkové částky (základ + DPH) a příslušného koeficientu podle sazby DPH
 • shora pomocí celkové částky (základ + DPH a procentní sazby)
 • zadáním

Nastavení zaokrouhlování DPH a celkové částky dokladu je umožněno podle platné legislativy.

Podpora vytváření předepsaných DPH formulářů

Program automaticky generuje a připravuje k odeslání standardní předepsané DPH formuláře:

 • Přiznání DPH
 • Souhrnné hlášení DPH
 • Kontrolní hlášení DPH

Program sám detekuje případné změny v prvotní evidenci dokladů a hlídá, zda není nutné přegenerovat Kontrolní hlášení DPH. Pro kontrolu úplnosti a správnosti evidence DPH  jsou k dispozici kontrolní výstupy:

 • Rekapitulace DPH
 • Soupis daňových dokladů
 • Kontrola zaúčtování daňových dokladů

Automatizace zpracování došlých faktur od nespolehlivých plátců DPH

Do ERP EPASS® byla doplněna podpora usnadňující uživateli řešit případy, kdy se musí vypořádat s fakturou od nespolehlivého plátce. Toto vypořádání je v souladu s metodickými pokyny generálního finančního ředitelství.
Je-li partner na dokladu (došlé faktuře) detekován jako nespolehlivý plátce DPH (viz níže popis kontrolní funkce), může uživatel jednoduše přímo z dokladu faktury došlé spustit novou funkci Snížit částku dokladu k úhradě o DPH pomocí interního dokladu. Tato funkce automaticky provede následující operace:

 • Vytvoří interní doklad (pohledávka) na částku DPH faktury.
 • Tento interní doklad spáruje s fakturou, čímž se na faktuře sníží částka k úhradě o DPH. V příkazech k úhradě je potom taková faktura nabídnuta se sníženou částkou (o DPH).
 • Vytvoří další interní doklad (závazek) na částku DPH faktury, adresovaný na příslušný finanční úřad, pod který nespolehlivý plátce spadá (určen dle nastavení na partnerovi).

Následně uživatel interní doklad obsahující partnera FÚ zahrne do příkazu k úhradě, čímž bude DPH uhrazeno Finančnímu úřadu.

Kontrola nespolehlivosti plátce DPH v příkazech k úhradě

Funkce na kontrolu nespolehlivého plátce může být také zapojena na příkazu k úhradě:

 • Je-li do příkazu k úhradě zahrnutý doklad (došlá faktura) od nespolehlivého plátce, program se pokusí zjistit zda existuje interní doklad na částku DPH, spárovaný s fakturou.
 • Pokud takovýto interní doklad není nalezen, program nedovolí příkaz k úhradě “vytisknout” (logická operace), takže příkaz následně ani není možné přenést do banky.

Funkce kontrola nespolehlivosti plátce DPH

Funkce automaticky zkontroluje zadaného partnera, zda není označen jako “Nespolehlivý plátce DPH” a zkontroluje vybraný bankovní účet (zda jde o registrovaný účet pro ekonomickou činnost). Funkcionalita obsahuje tato nastavení:

 • Při detekci nespolehlivosti nebo neregistrovaného bankovního účtu lze zvolit
  • nedovolit doklad uzavřít
  • zobrazit pouze varování (výchozí nastavení)
 • Pro případ, že se spolehlivost nepodařilo ověřit, např. pokud je služba momentálně nedostupná lze nastavit
  • nedovolit doklad uzavřít
  • zobrazit pouze varování (výchozí nastavení)
 • Speciální uživatelské právo umožňuje oprávněnému uživateli uzavřít doklad i když nesplňuje test službou.

Všechna varování jsou vždy zapisována do EPASS logu. Pokud uživatel rozhodne o uzavření dokladu bez ohledu na spolehlivost-nespolehlivost zadaného partnera, bude možné v historii dokladu dohledat zda měl dostatek informací.
Každá společnost si může sama rozhodnout o restriktivnosti zjištěných skutečností (pouze varovat nebo zakázat uzavřít příslušný doklad).

ERP EPASS