EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Reporting

MIS

Manažerský informační systém (MIS) integruje informace systému na vrcholové úrovni, využívá všech dostupných informačních zdrojů, zpracovává je a předkládá vhodnou formou nejvyššímu vedení společnosti jako optimální podklad pro další rozhodování.

Zaměření modulu MIS

Informační systém permanentně shromažďuje data, které MIS požadovaným způsobem zpracovává a optimálním způsobem prezentuje získané informace.
MIS

 • Získává informace ze všech částí podnikového informačního systému i z mimopodnikových zdrojů.
 • Respektuje časové hledisko – informace zpracovává a prezentuje dynamickým způsobem.
 • Optimalizuje výstupy – požadované informace dodává s maximální možnou vypovídací hodnotou formou textů, tabulek, grafů a jejich kombinací.

Jak MIS funguje

 • Zpracovává údaje pro všechny oblasti vedení společnosti, podstatné uplatnění má v oblasti:
  • obchodní strategie a marketingu
  • ekonomického řízení
  • organizace a řízení výroby
 • Poskytuje informace na všech stupních hierarchie podniku.
 • Umožňuje integrovat všechny informace do vyšších celků a naopak – analyzuje do potřebných detailů.
 • Uchovává historii všech údajů tak, jak se v průběhu doby měnily.
 • Zabezpečuje data systémem přístupových práv – každý uživatel pracuje pouze s informacemi, na které má právo.

Ukazatelé

Ukazatel je nositel sledované číselné hodnoty určité aktivity. Má svůj název, základní jednotku a další vlastnosti, které řídí jeho sledování a zobrazování.
Ukazatel může být definován jako absolutní nebo relativní (poměrový).
V MIS jsou sledovány a vyhodnocovány ukazatele, které uživatel definuje jako potřebné pro své rozhodování.
Výběr ukazatelů je velmi volný a v čase proměnlivý, tzn. že uživatel může svoji volbu ukazatelů měnit, doplňovat a přizpůsobovat aktuálním potřebám.
Příklady sledovaných ukazatelů:

 • prodané zboží podle odběratelů
 • prodané zboží podle druhů
 • prodané zboží podle prodejních cen
 • spotřeba nafty podle lokalit, podle aut
 • režijní náklady středisek
 • poruchovost výrobních zařízení (četnost, závažnost poruchy)
 • poskytnuté slevy
 • faktury zaplacené po splatnosti
 • mzdové náklady podle středisek, podle profesí
 • odměny zaměstnanců
 • výroba jednotlivých frakcí kameniva
 • vytěžený produkt v tunách, v Kč

Vícerozměrná databáze

Na jednotlivé ukazatele může být pohlíženo mnoha z různých hledisek – pohledů, označených jako dimenze. Tato hlediska navíc mohou být strukturována do různých úrovní.
Příklady dimenzí:

 • čas
 • místo (lokalita)
 • partner (odběratel, dodavatel,…)
 • sortiment výroby (výrobky)
 • účetní skupina
 • organizační úroveň firmy (střediska, provozy,…)

Uložení a prezentace dat

Data určená k prezentaci jsou uložena v datovém skladu, který je možné si představit jako vícerozměrný (multidimenzionální) prostor obsahující hodnoty ukazatelů v jednotlivých buňkách. Při prezentaci jsou data uspořádána podle zvolených hledisek do tabulek nebo grafů. Výstupní informace odpovídají hodnotám nebo výsledkům agregace v řezech podle zvoleného pohledu na multidimenzionální krychli datového skladu. Lze získávat výstupy jak nad aktuálními, tak i historickými daty.

ERP EPASS