EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Jádro systému

Funkce systémového jádra

Konfigurace

ERP EPASS® je velmi široce konfigurovatelný systém. Pomocí různých nastavení lze poměrně zásadně měnit chování a dostupnost funkcí v jednotlivých modulech systému. Implementace systému je do značné míry založená na datové konfiguraci. To umožňuje velmi rychle a efektivně implementovat základní funkcionality a v průběhu života systému pružně reagovat na aktuální požadavky zákazníka, velmi často bez nutnosti programování.
Mezi tyto konfigurovatelné funkcionality patří zejména obchodní procesy realizované rozvětveným řetězcem dokladů, který je postavený na položkových vazbách a vlastnosti a chování každého dokladu. Každá číselná řada (kniha) dokladů je determinována nastavením stovek různých parametrů.

EPASS klasifikátor

EPASS klasifikátor je unikátní komponenta, vyvinutá firmou EPASS s.r.o., která umožňuje uživatelskými konfiguračními prostředky přidávat nové položky k vybraným objektům informačního systému, například k dokladům, produktům nebo partnerům. Může se jednat jak o položky jednoduchého typu jako jsou například datum, text, hodnota s měrnou jednotkou, tak i o odkazy na číselníky nebo jiné agendy systému. Přidané údaje se automaticky objevují v příslušných seznamech, lze přes ně filtrovat a vyhledávat.
Komponenta dále umožňuje definovat podmíněné závislosti existence parametru na konkrétních hodnotách jiného parametru. Například jedná-li se o typ výrobku “mrazák”, bude uživateli nabídnut další parametr pro podchycení obsahu v litrech a výkon ve Wattech. Díky tomu lze k jednotlivým typům produktů vázat různé parametry.

Filtrace

V celém ERP EPASS® je k dispozici funkce uživatelského filtru. Filtr lze obecně popsat jako nástroj, který umožňuje uživateli vytvářet v jednotlivých agendách dotazy pro získání požadovaných informací. Jednotlivé parametry výběru definuje uživatel ve speciálním dialogovém okně, ve kterém jsou přehlednou tabulkovou formou zobrazeny všechny podmínky výběru. Nastavení filtru se zadanými konkrétními výběrovými parametry lze v rámci filtru uložit a později rychle vyvolat a použít.

Syslog

Slouží k podchycení různých systémových událostí, které nastaly při provozu systému EPASS®. Ukládané informace obsahují identifikaci uživatele, datum a čas zaznamenávané události, třídu události a konkrétní informace závisející na třídě.
Do Syslogu jsou ukládány tyto třídy událostí:

 • Exceptions – podrobné informace o všech chybách, které se při provozu systému vyskytly
 • Transakce – záznamy o databázových transakcích a jejich průběhu (start, commit, rollback)
 • Mail – informace o odeslaném emailu ze systému EPASS®
 • Operace – záznam o každém spuštění jakékoliv funkce systému EPASS®

Pro prohlížení ukládaných informací slouží formulář “Přehled EPSYSLOGu”, který umožňuje zobrazit všechny podchycené události. Přehled lze filtrovat přes všechny atributy systémových událostí (datum, uživatel, třída apod.).

Číselníky – číselníková sestava

Číselníková sestava je v systému EPASS® připojena ke každému modulu. Jedná se o uživatelsky definovatelné multijazyčné číselníky ve formě jednoduchých seznamů nebo stromových struktur. Každý EPASS klasifikátor se může odkazovat na jakoukoliv číselníkovou sestavu.

XML Storage

XML Storage je speciální úložiště XML dokumentů na MS SQL Serveru. Systém EPASS® využívá XML formát k uložení různých nastavení, označovaných jako profily. Existují profily Aplikační, Dialogový, Komunikační , Globální, Hardware a Jazykový.

 • Aplikační profil slouží k uložení nastavení souvisejících s aplikací EPASS®. Prostřednictvím aplikačního profilu volí uživatel vzhled a nastavení hlavního aplikačního okna – jeho uspořádání, funkce dostupné přes menu, funkce vyvolávané pomocí tlačítek umístěných na aplikační liště a mnoho dalších.
 • Dialogový profil slouží k uložení posledního stavu každého formuláře systému EPASS®. Každý uživatel má svůj vlastní dialogový profil. Obsahuje informace o velikosti a umístění oken a zejména stavy všech komponent každého formuláře, například sloupců zobrazených v seznamu, jejich uspořádání a třídění a mnoho dalších.
 • Komunikační profil slouží k uložení nastavení všech podporovaných komunikačních kanálů, které jsou v systému EPASS® k dispozici. Každý uživatel má svůj komunikační profil. Jedná se o nastavení faxu, SMS, e-mailu, telefonu a mobilního telefonu.
 • Globální profil je sdílený všemi uživateli a slouží k nastavení globálních parametrů systému a všech jeho modulů.
 • Hardware profil slouží k nastavení parametrů závislých na konkrétním počítači na kterém je ERP EPASS® spuštěn.
 • Jazykový profil slouží k uložení jednotlivých jazykových mutací definovaných v systému. Výběr jazykového profilu je v kompetenci konkrétního uživatele a slouží k nastavení jazyka v jakém systém s uživatelem komunikuje.

Marker

Marker je nástroj pro “trvalé” označení vybraných záznamů v seznamech různých agend, například seznamech dokladů, produktů v katalogu, skladových karet. Slovo “trvalé” znamená, že označení zůstane aktivní i po vypnutí aplikace, dokud uživatel toto označení nezruší.
Označování položek je funkce specifická pro každého konkrétního uživatele. Co má označeno uživatel A, nevidí uživatel B a naopak. S označenými položkami pak může uživatel provádět hromadné operace, lze například doklady hromadně uzavřít, hromadně zaúčtovat, vytisknout, přenést do MS Excel atd. K dispozici je informace o počtu aktuálně označených položek.
Marker umožňuje:

 • označení/odznačení jednotlivých řádků – jednotlivých položek seznamu
 • hromadné označení/odznačení zobrazených řádků
 • inverze označení – označené záznamy se odznačí a naopak neoznačené se označí
 • hromadné označení/odznačení více záznamů za sebou jdoucích
 • odznačit vše – zrušení označení všech záznamů v dané agendě (knize dokladů, katalogu, skladu…) bez ohledu na to, zda jsou v seznamu momentálně zobrazeny

Historie

Sledování změn prováděných v systému řeší modul Historie. Obecně platí, že v systému EPASS® se zaznamenávají všechny činnosti, které byly jednotlivými uživateli v databázi provedeny. Z Historie je tedy možné získat například informaci o tom, kdo provedl změnu v knize vydaných faktur, kdy se tak stalo, která část faktury se změnila atd. Data modulu Historie lze filtrovat a třídit a získávat tak podrobné informace o činnosti jednotlivých uživatelů za určité časové období.

Agregace

Tato funkce slouží pro zobrazení a následný export nebo tisk sumací ze seznamů. Je zapojena ve všech hlavních agendách ERP EPASS, je tedy dostupná například pro seznamy dokladů, položek dokladů atd. Agregovaným výstupem může být například sumace částek a množství pro jednotlivé produkty a partnery, kterým byly fakturovány. Funkce se vyvolá klepnutím pravým tlačítkem myši nad seznamem. Uživatel vybere sloupce seznamu, podle kterých se bude agregovat a sloupce seznamu s číselnými hodnotami, na které bude aplikována sumace. Kromě sumace lze využít i některou ze statistických funkcí průměr, počet, minimum a maximum.

P2P messaging

EPASS umožňuje přihlášeným uživatelům vzájemně komunikovat pomocí vlastní komunikační platformy. Obsahuje CHAT – jednoduchou funkcionalitu pro zasílání textových zpráv. Tato platforma umožňuje uživateli velmi jednoduše zaslat jinému uživateli žádost o uvolnění konkrétního EPASS objektu. Například při otevření formuláře s určitým dokladem uživatel zjistí, že doklad je právě modifikován jiným uživatelem. Jednoduchým kliknutím myší na symbol signalizující práci jiného uživatele a program pošle tomuto uživateli žádost o uvolnění dokladu.

IMAP konektor

ERP EPASS® má vlastního poštovního/mailového klienta. IMAP protokol umožňuje sdílet úložiště přijatých a odeslaných mailů mezi různými poštovními klienty. Pomocí tohoto protokolu je podporován přístup k poštovnímu úložišti. Díky tomu může uživatel archivovat všechny maily do Správy dokumentů a připojovat je k jiným objektům EPASS, například dokladům, nebo událostem a to bez ohledu na to, kde vznikly.

Vzhled a Motivy

Každý uživatel má jiné požadavky na vzhled aplikací, se kterými pracuje. Někdo preferuje standardní zobrazení černého písma na světlém pozadí, někomu vyhovuje inverzní zobrazení. ERP EPASS® umožňuje, aby si každý zvolil z více jak 25 motivů vzhledu. Mimo to si uživatel může vybrat a přizpůsobit použitou grafiku – obrázky použité na tlačítkách nebo seznamech nebo vzhled hlavní aplikace. Pro širokoúhlý monitor lze zvolit vertikální zobrazení hlavního aplikačního okna.

Hlasové služby

S nástupem chytrých telefonů přibyla možnost zadávat různé texty pomocí diktování. EPASS zaintegroval možnost využívat hlasových služeb platformy AZURE. Díky tomu může uživatel místo zdlouhavého pořízování na klávesnici texty v poznámkách diktovat. Funkce hlavního aplikačního okna lze navíc volit hlasem. Stačí vyslovit klíčová slova a systém nabídne provedení funkce, spojené s těmito klíčovými slovy.

Cache

Jedná se o interní datovou strukturu, pomocí které EPASS optimalizuje a urychluje načítání informací. Některé informace se v průběhu dne nemění a není tedy třeba je načítat při každém požadavku na jejich zobrazení. Výsledek prvního načtení se uloží do chache paměti a při dalším požadavku je rychle načten z cache.

MS Office konektor

ERP EPASS® je těsně integrován s kancelářskými aplikacemi Microsoftu a obsahuje funkce pro práci s otevřenými formáty DOCX, HTML a XLSX. To umožňuje uživateli vytvářet různé šablony, které lze následně automatizovaně plnit daty ze systému. Například vytvořenou DOCX šablonu pro nabídky lze plnit údaji z EPASS dokladu Nabídky (Partner, Adresa, Datum, Položky dokladu, uživatelské parametry atd.).

ERP EPASS