EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Ruzúčtování nákladů nemovitostí

Rozúčtování nákladů nemovitostí

Modul Rozúčtování nákladů nemovitostí je komplexní nástroj, který slouží pro rozúčtování nákladů vyúčtovávaných souhrnně za celou nemovitost nebo její část. Zajišťuje rozdělení celkových nákladů mezi jednotlivé nájemníky nebo spoluvlastníky nemovitosti. Jedná se zejména o rozúčtování tepla a rozúčtování teplé a studené vody. Rozúčtování probíhá plně v souladu s vyhláškou 269/2015 Sb. Modul je integrální součástí ERP EPASS a využívá široké spektrum jeho funkcí a návazností na jeho další moduly.

Flexibilita modulu

Modul je navržen tak, aby uživateli umožnil v průběhu zúčtovacího období pružně reagovat na změny v celé nemovitosti i v jednotlivých bytových jednotkách. V jádru je výpočtový algoritmus postaven velmi flexibilně a umožňuje pružně promítat legislativní změny a zároveň dává možnost přizpůsobení individuálním požadavkům jednotlivých vlastníků nemovitostí.

Otevřená architektura modulu

Unikátní architektura výpočtového jádra zajišťuje konzistentní a průhledné výpočty všech položek rozúčtování. Výpočty komplikovaných veličin jsou rozděleny do řady dílčích kroků uložených v databázi a lze je v případě potřeby snadno ověřit, případně modifikovat. Změny výpočtového algoritmu se provádí na úrovni datové definice jednotlivých kalkulovaných veličin bez nutnosti zásahu do programového kódu aplikace.

Fyzické objekty a zúčtovací jednotky

Modul nabízí dva základní pohledy na strukturu objektů a bytů. První reprezentuje fyzické uspořádání z hlediska vlastníka nemovitostí, pro něhož se rozúčtování provádí. Druhý pohled pak reprezentuje uspořádání z hlediska zúčtovacích jednotek, do nichž jednotlivé nemovitosti spadají. Zúčtovací jednotka je definována druhem rozúčtovávané energie (teplo, teplá voda, studená voda), měřidlem pro zjištění objemu dodávané energie do objektu a cenou za energii dodanou do objektu za určité období – fakturací za energie od dodavatele. Toto rozdělení umožňuje přiřadit jednotlivé nemovitosti nebo jejich části patřící různým vlastníkům do jedné společné zúčtovací jednotky, aniž by to negativně ovlivnilo výsledek výpočtu.

Parametry výpočtu

Způsob rozúčtování se řídí pravidly – parametry výpočtu. Parametry výpočtu se stanovují zvlášť pro každou zúčtovací jednotku tj. pro každý druh energie a pro objekty patřící do zúčtovací jednotky.
V parametrech výpočtu se stanoví:

  • procentuální podíl základní složky nákladů (podle podlahové plochy) a spotřební složky nákladů (podle měřidel)
  • rozúčtování podle dalších kriterií, například počtu osob nebo směrného čísla
  • použití koeficientů pro úpravu naměřených hodnot spotřeby tepla (koeficienty radiátoru, místnosti, bytu)
  • zda použít při výpočtu korekci nákladů na teplo při odchylce nákladů od průměru – odchylka oběma směry je stanovena procentem
  • celková korekce nákladů na uživatele

Odečty měřidel a náhradní spotřeba

Jedním ze základních vstupních parametrů pro provedení rozúčtování nákladů jsou odečty měřidel. Ty však z různých důvodů nelze vždy provést a je třeba stanovit náhradní spotřebu. I v tomto ohledu nabízí modul řadu možností od automatizovaného výpočtu náhradní spotřeby na základě průměrné hodnoty z předešlých období až po výběr odpovídající sankce vztažené k průměrné či maximální hodnotě odečtu v rámci dané zúčtovací jednotky.

Změna nájemníka a výpočet korekce

Při střídání nájemníků v jednom období modul zajistí rozdělení nákladů podle klimatické náročnosti jednotlivých měsíců v případech, kdy není znám odečet měřidel v okamžiku směny. Součástí rozúčtování tepla je i algoritmus pro výpočet korekce tepla v rámci povolených odchylek v souladu s vyhláškou 269/2015 Sb.

Výstupní sestavy

Modul je vybaven širokou škálou tiskových sestav, které jsou určeny jak pro odeslání rozúčtovaných nákladů nájemníkům, vlastníkům a správcům nemovitostí, tak i pro interní účely uživatelů, kteří provádějí rozúčtování. Tiskové sestavy jsou dostupné přímo z vlastního programu nebo prostřednictvím webového prohlížeče.

ERP EPASS