EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Integrační rozhraní

Integrační rozhraní EPASS® Data Sources Interface

Integrační rozhraní slouží třetím stranám ke komunikaci s informačním systémem ERP EPASS®. Jedná se o komunikaci s externími webovými portály, eshopy, CRM systémy, prodejními a expedičními systémy a podobně. Technicky je postaveno na webové službě a umožňuje informace z ERP načítat i zpětně do něj zapisovat.

Informace o výsledku volání

Volající má k dispozici vždy podrobné informace o výsledku svého volání a to včetně informací o případných chybách, například detailní informace o chybně zadaném vstupu. Chyby detekované na straně ERP jsou logovány a volajícímu je předán jednoznačný identifikátor chyby sloužící systémové podpoře k odstranění problému. Veškerá komunikace je podchycena v systémovém logu ERP EPASS®.

Použité .NET třídy

Pro strukturovaná data je použita .NET třída DataSet. To platí pro čtení i zápis. Pro nestrukturovaná data, jako jsou dokumenty, obrázky a různé texty, slouží .NET třída byte[]. Tyto .NET typy jsou při volání metod služby převáděny (serializovány) na standardní XML a jsou snadno čitelné i pro jiné platformy používané volajícím (např. Java). Volající může pro práci s daty použít třídy, které mu usnadní manipulaci s daty.

Čtení

Jaké údaje chce volající získat, specifikuje v parametrech volané web metody. Prostřednictví parametru je určen unikátní identifikátor zdroje. Každý zdroj definuje své aplikačně závislé parametry jako například období, dokladové řady nebo identifikace katalogu. Parametry umožňují také stanovit rozsah vraceného datasetu a stránkování – postupné načítání údajů v jakýchsi datových dávkách. Výstupní dataset obsahuje striktně definované sloupce.

Zápis

Jaké údaje chce volající získat, specifikuje v parametrech volané web metody. Prostřednictví parametru je určen unikátní identifikátor zdroje. Každý zdroj definuje své aplikačně závislé parametry jako například období, dokladové řady nebo identifikace katalogu. Parametry umožňují také stanovit rozsah vraceného datasetu a stránkování – postupné načítání údajů v jakýchsi datových dávkách. Výstupní dataset obsahuje striktně definované sloupce.

Vzorové zdroje

Aby se minimalizovaly chyby špatného formátu vstupních dat, existuje ke každému importnímu driveru vzorový informační zdroj. Tento zdroj získá volající pomocí metody sloužící pro čtení dat EPASS. Jedná se o prázdný dataset, obsahující definice jednotlivých sloupců. Pokud volající zašle data ve formátu, který neodpovídá vzorovému datasetu, je zápis odmítnut.

Zpětná zjištění ID nových záznamů

Po vykonání metody pro zápis vznikají na základě vstupního datasetu v ERP EPASS® záznamy s jednoznačnými ID identifikátory generovanými systémem. Pokud to driver podporuje a dataset obsahuje ID sloupec, pak vykonaná metoda vyplní tento sloupec novým ID.

Bezpečnost

Každý volající má přiřazeny unikátní přihlašovací náležitosti – login a heslo. Tyto bezpečnostní údaje musí volající zaslat službě při každém volání jako součást SOAP Header. Každý zdroj/driver může použít pouze uživatel s potřebnými přistupovými právy, stanovenými standardními ERP funkcemi pro nastavení přístupových oprávnění.

Jednoduchost a flexibilita

Konfigurace všech zdrojů a driverů je prováděna přes uživatelské rozhraní ERP. Rozhraní je robustní a současně velmi flexibilní. Přidání dalších informací do výstupu představuje minimální pracnost.
Ke každému zdroji/driveru je zákazníkovi předána podrobná dokumentace obsahující podrobné popisy datových typů použitých v datasetu.

ERP EPASS