EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Strojní výroba

Strojní výroba

Modul Strojní výroba poskytuje nástroj pro komplexní řízení a plánování ve strojírenské firmě. Modul je tvořen několika provázanými submoduly. Lze jej rozdělit na oblasti technické přípravy, plánování a řízení výroby. Programové řešení je určeno hlavně pro kusovou a malosériovou výrobu.

Technická příprava výroby

Technická příprava výroby zahrnuje zejména tvorbu konstrukčních a technologických kusovníků a technologických postupů.

Katalog produktů

Všechny vyráběné součásti, materiály, nářadí, vyráběné přípravky apod. jsou uloženy jako produkty v katalozích. Pro jednotlivé katalogy lze nastavit, pro které typy produktů jsou určeny.

Kusovníky

 • Kusovník je tvořen seznamem položek – produktů, které jsou potřeba pro výrobu vyššího celku. Dohromady tvoří kusovníky strom, jehož počet úrovní není nijak omezen. Položky kusovníku mohou být různých (uživatelsky definovaných) typů jako např. vyráběné součásti, materiál, nářadí, vyráběné přípravky apod.
 • Každý vyráběný produkt může mít definován jeden konstrukční a jednu nebo více variant technologických kusovníků. Technologický kusovník se liší od strukturního zejména tím, že je propojen s technologickým postupem.
 • Technologický kusovník lze vytvořit kopií z konstrukčního nebo jiného technologického kusovníku nebo importem z externího zdroje (xls, dbf, txt apod.)
 • Na kusovník může být navázána výrobní dokumentace, např. výkresy pomocí modulu Správa dokumentů.
 • Na položkách kusovníku mohou být evidovány různé uživatelsky definované parametry pomocí tzv. klasifikátoru
 • Kusovník lze schválit celý najednou nebo postupně po jednotlivých položkách.
 • Změny v kusovníku lze provádět buď revizí celého kusovníku nebo změnami jednotlivých položek. Změny jsou evidovány v rámci změnového řízení. Změny lze provádět i v době, kdy již byla zahájena výroba – změny mohou nebo nemusí být do již spuštěné výroby promítnuty.
 • Kusovník lze zobrazit ve formě strukturního nebo inverzního kusovníku.

Technologický postup

 • Každý vyráběný produkt může mít definováno více variant technologického postupu (např. pro různé velikosti výrobních dávek). Ty jsou vždy vázány na odpovídající varianty technologických kusovníků.
 • Technologický postup se skládá z jednotlivých operací:
  • Na operaci se kromě základních údajů jako je např. číslo operace, název, popis apod. eviduje jednotkový, dávkový čas a přepravní čas, velikost operační a přepravní dávky, procento zmetkovitosti apod.
  • Na operaci se eviduje potřeba zdrojů, což jsou pracoviště (typ stroje) a profese (pracovníci). Pracoviště a profese mají definovány hodinové sazby (v několika hladinách) pro kalkulaci přímých nákladů. Sazby mohou být definovány samostatně pro jednotlivá střediska.
  • Na operaci může být definováno, které položky kusovníku (např. materiál) do operace vstupují. Díky tomu lze přesněji plánovat, kdy bude daný díl nebo materiál potřeba.
  • Na operacích mohou být evidovány různé uživatelsky definované parametry pomocí tzv. klasifikátoru.
  • Pro každé pracoviště lze definovat sadu typových operací, na základě kterých lze operace technologického postupu rychleji vytvářet.
 • Technologický postup lze vytvořit kopií z jiného již existujícího postupu spolu s technologickým kusovníkem nebo z připravených typových postupů. Postup lze vytvořit také importem z externího zdroje (xls, dbf, txt apod.)
 • Technologický postup lze schválit celý najednou spolu s technologickým kusovníkem nebo postupně po jednotlivých operacích. To umožňuje postupné uvolňování operací do výroby ještě dříve, než je kompletně dopracován celý postup.
 • Změny v postupu lze provádět buď revizí celého postupu spolu s kusovníkem nebo změnami jednotlivých operací. Změny jsou evidovány v rámci změnového řízení. Změny lze provádět i v době, kdy již byla zahájena výroba – změny mohou nebo nemusí být do již spuštěné výroby promítnuty.

Plánování a řízení výroby

Oblast plánování výroby zahrnuje vytváření výrobních příkazů, plánování kapacitních a materiálových potřeb (blokace na skladě, podpora řízení nákupu). Oblast řízení výroby pokrývá problematiku operativního přidělování operací na skutečná pracoviště, termíny a pracovníky, výdej materiálu a odvádění provedené práce.

Výrobní příkaz

 • Výrobní příkaz je speciální doklad IS EPASS® pomocí kterého se určuje
  • vyráběný produkt
  • velikost výrobní dávky
  • klíčové termíny
  • varianta technologického postupu
  • způsob kumulace apod.
 • Výrobní příkaz může obsahovat více položek, čímž lze jedním výrobním příkazem zadat výrobu více produktů.
 • Na položky výrobního příkazu jsou vázány výrobní kusovníky.
 • Výrobní příkaz lze vytvořit na základě objednávky, čímž se vytvoří vazba mezi těmito doklady
 • Více výrobních příkazů lze zastřešit jedním obchodním případem (zakázkou)

Výrobní kusovník a postup

 • Souhrnným pojmem “výrobní kusovník” označujeme kusovník a postup vytvořený přenosem určeného technologického kusovníku a postupu pod výrobní příkaz. Do výrobního kusovníku se přenáší všechny schválené položky a operace z technologického kusovníku a postupu.
 • Výrobní kusovník lze kdykoli aktualizovat ke zvolenému datu. Tím se do výrobního kusovníku přenesou všechny změny provedené v technologickém kusovníku a postupu a doplní se nové položky a operace. Díky tomu je možné technologický kusovník a postup vytvářet postupně a po částech přenášet do výrobního kusovníku a uvolňovat do výroby.
 • Ve výrobním kusovníku lze provádět změny oproti technologii, tzv. odchylky. Lze měnit, přidávat a rušit položky i operace. Všechny změny jsou evidovány. Výrobní kusovník lze schválit celý najednou nebo postupně po jednotlivých položkách a operacích. Pro schválené položky lze blokovat a vydávat materiál ze skladu. Na základě schválených operací lze zadávat práci.
 • Výrobní kusovník lze zobrazit ve formě strukturního, inverzního nebo souhrnného kusovníku.
 • Na položkách výrobního kusovníku se zobrazuje stav zajištění (blokace na skladě) a výdeje materiálu a vyráběných dílů. Na operacích se zobrazuje stav zadání a odvedení práce a stav zajištění a výdeje materiálu a vyráběných dílů vstupujících do operace. Na vyráběných dílech a konečném výrobku se zobrazuje z kolika procent je odvedena práce na tomto dílu.

Zajištění materiálu pro výrobu

 • Materiálové položky výrobních kusovníků se projevují ve skladu jako požadavek na zajištění materiálu k naplánovanému datu.
 • Lze použít automatizovaný návrh vydaných objednávek na základě požadavků na výdej materiálu, disponibilního množství a požadovaného minimálního množství na skladě
 • Možnost blokace materiálu pro výrobu na skladě (ve výrobním kusovníku se zablokovaný materiál zobrazí jako zajištěný)

Výdej materiálu pro výrobu

 • Tisk materiálových lístků (požadavek na výdej materiálu)
 • Vytváření výdejek materiálu ze souhrnného kusovníku za základě údajů na materiálovém lístku (výrobní příkaz a běžné číslo). Výdejky jsou vázány na výrobní kusovník, ve kterém se materiál zobrazí jako vydaný.

Zásobník práce, zadávání práce

 • Zásobník práce slouží pro rozdělení práce mistrem mezi konkrétní pracovníky a případně i konkrétní pracoviště. Je to seznam naplánovaných operací pro středisko nebo pracoviště s možností filtrace přes středisko, pracoviště, profesi, výrobní příkaz, termín, stav zadání a odvedení práce.
 • V zadání práce lze určit konkrétní stroj a pracovníka
 • Vytvořením více zadání k jedné operaci lze práci rozdělit mezi více pracovníků.
 • Možnost hromadného vytvoření zadání práce pro více operací
 • Tisk pracovních lístků (zadání práce)

Odvádění práce

 • Odvádění práce lze zadávat
  • ze seznamu zadané práce
  • pomocí rychlého odvedení zadáním čísla zadání, kódu pracovníka a odpracovaného času
  • importem z cizího zdroje (xls, dbf, txt apod.) nebo komunikací s docházkovými systémy
 • V odvedení práce lze zadat, na jakém stroji a který pracovník a v jakém čase práci provedl
 • Na jedno zadání lze navázat více odvedení práce (rozdělení zadané práce mezi více pracovníků)

ERP EPASS