EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Elektronická evidence výbušnin

Elektronická evidence výbušnin

Elektronická evidence výbušnin je unikátní nadstavba skladového modulu ERP EPASS®, která podporuje veškeré procesy spojené s evidencí a nakládáním s výbušninami v souladu se směrnicemi EU 2008/43/ES a 2004/4/EU, zákonem č. 83/2013 Sb. a nařízením vlády č. 84/2013 Sb., deklarujícími povinnosti a pravidla pro označování a sledování pohybu výbušnin. Důraz je kladen na maximální zjednodušení celého procesu od naskladnění, přes manipulace až po spotřebu výbušnin.

Dodávky a balení výbušnin

Unikátní označování výbušnin a jejich balení je založeno na QR kódech, dodací listy k výbušninám se předávají v elektronické podobě v XML formátu.
Výbušniny jsou dodávány v různých baleních, včetně samostatně dodaných výbušnin – tzv. ad hoc dodávkách. Každé balení má na sobě QR čárový kód obsahující úplný popis svého obsahu včetně struktury balení. Program podporuje naskladnění všech používaných typů balení a u každé výbušniny eviduje údaje o balení, ve kterém byla dodána. Díky tomu lze později při sejmutí čárového kódu libovolného balení zjistit, které výbušniny se v balení aktuálně nacházejí – zobrazí se pouze zbývající výbušniny v rozbalené krabici.

Funkce modulu

Modul umožňuje automatizovaně vytvářet doklady z externích elektronických XML soupisek výbušnin od dodavatelů a z interních elektronických soupisek výbušnin vzniklých nasnímáním QR kódů čtečkami. Prostřednictvím takto vytvořených dokladů se následně realizují příslušné skladové pohyby:

  • Automatizované vytváření skladových příjemek z elektronických soupisek výbušnin dodaných v XML formátu
  • Vytvoření elektronické skladové výdejky prostřednictvím nasnímání QR kódů čtečkou
  • Vytvoření elektronické vratky nespotřebovaných výbušnin do skladu
  • Vytvoření elektronické inventury prostřednictvím nasnímání QR kódů čtečkou
  • Vytvoření elektronické soupisky výbušnin pomocí čtečky sloužící pro namátkovou kontrolu dodávky výbušnin od dodavatele
  • Vytvoření elektronické soupisky výbušnin pomocí čtečky pro případ absence nebo poškození elektronické soupisky výbušnin dodané dodavatelem
  • Vytvoření elektronické soupisky pro převod výbušnin mezi jednotlivými sklady

Sledování pohybů výbušnin

Pro každou evidovanou výbušninu lze zobrazit úplnou historii jejích pohybů: naskladnění, převody mezi sklady, spotřebu nebo vratku dodavateli. Veškeré skladové operace jsou trvale evidovány a je možné vždy dohledat kdo a kdy, provedl nějakou manipulaci s konkrétní výbušninou. Tyto informace lze zjistit po zadání přihlašovacích údajů přímo z rozhraní webového prohlížeče buď pouze z vnitřní podnikové sítě, nebo z jakéhokoliv místa připojeného k internetu.

Offline zpracování

Pro práci v lokalitách bez přístupu k internetu nebo počítačové síti jsou k dispozici programovatelné offline čtečky čárových kódů obsahující speciální software od společnosti ESP holding a.s. Čtečky kromě vlastního snímání maticových kódů výbušnin umožňují i zadání nezbytných doprovodných údajů, které se týkají aktuálně prováděného skladového pohybu – druh pohybu, výdej, příjem a místo určení.
Pořízená data uložená ve čtečkách jsou dávkově přenášena do skladového modulu ERP EPASS® přímým připojením čtečky k počítači zapojeném v podnikové síti, nebo přenosem z paměťového média s daty předem nahranými ze čtečky. Pro zabránění duplicitnímu importu obsahuje každá dávka datum a čas vzniku a unikátní identifikátor čtečky. Celý proces přenosu je maximálně automatizován s minimálními nároky na obsluhu. Výsledkem je vytvoření příslušných skladových dokladů v systému ERP EPASS®.
Součástí přenosu údajů je i aktualizace číselníků ve čtečkách. Jedná se o číselníky uživatelů čteček, skladů, na kterých probíhají skladové pohyby a pracovníků, kteří jsou oprávněni s výbušninami manipulovat.

Online platforma pro mobilní zpracování

Tam, kde existuje připojení k ERP EPASS®, lze použít specializovanou mobilní aplikaci EPASS® MobileStore. Aplikace je určena pro tablety s OS Windows s integrovanou čtečkou čárových kódů. Pracuje výhradně v on-line režimu – všechny skladové operace jsou aktuální a všechny změny zadané uživatelem se okamžitě promítají do databáze ERP EPASS®.

Kontrolní funkce a přehledy

Program obsahuje jednoduché kontrolní funkce pro kontroly dodávek. Obsluha naskenuje vybraná balení, program porovná naskenovaný soubor výbušnin proti dodacímu listu a vypíše rozdíly.
Pro účely snadného dohledání informací o výbušninách včetně všech pohybů konkrétní výbušniny je k dispozici speciální report dostupný přes WEB rozhraní v režimu 24/7. Tento report může být k dispozici i taxativně vyjmenovaným externím subjektům napřiklad policii ČR. Prostřednictvím použitá technologie SQL Server Reporting Services lze report generovat automaticky a rozesílat jej v podobě XLSX nebo PDF souboru prostřednictvím emailu nastaveným adresátům.

ERP EPASS