EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Recyklace stavebních hmot

Recyklace odpadů a stavebních hmot

Modul Recyklace je základním technickým modulem pro výrobu ve společnosti zabývající se recyklací odpadů stavebních materiálů. Zajišťuje z jednotlivých provozů sběr dat o výkonech a činnosti strojů, produkci, externích službách a docházce pracovníků v jednotlivých směnách. Poskytuje souhrnné přehledy o výrobě a produkci a technicko-ekonomické ukazatele dopravních prostředků a mechanizace za zvolená období.

Procesy modulu Recyklace stavebních hmot

 • evidence vykupovaných/zpracovávaných odpadů včetně zákonných hlášení
 • evidence vyráběných materiálů
 • spolupráce s externími vážními programy, jak u pojezdových vah při příjmu materiálu, tak u vah technologických, provozovaných na recyklačních strojích
 • spolupráce s externími tankovacími systémy
 • evidence pohybu a výkonů vozidel a mechanizmů
 • evidence činnosti a výkonů recyklačních zařízení
 • výkony a činnosti strojů a docházku pracovníků nevýrobních provozů (středisek)
 • směnovnice – vyhodnocení údajů o docházce a činnosti pracovníků s možností exportu do externího mzdového programu

Samostatně je řešen program na plánování, který umožňuje srovnávání plánovaných a skutečných objemů výroby a výkupu.

Modul Recyklace stavebních hmot obsahuje

Sběr dat

 • evidence vykupovaných/zpracovávaných odpadů včetně zákonných hlášení
 • evidence vyráběných materiálů
 • spolupráce s externími vážními programy, jak u pojezdových vah při příjmu materiálu, tak u vah technologických, provozovaných na recyklačních strojích
 • spolupráce s externími tankovacími systémy
 • evidence pohybu a výkonů vozidel a mechanizmů
 • evidence činnosti a výkonů recyklačních zařízení
 • výkony a činnosti strojů a docházku pracovníků nevýrobních provozů (středisek)
 • směnovnice – vyhodnocení údajů o docházce a činnosti pracovníků s možností exportu do externího mzdového programu

Zpracování dat

 • sledování technicko-ekonomických ukazatelů mechanizace – kilometry, motohodiny, spotřeba PHM za zvolené období
 • souhrnné informace o mechanizaci (přehledy, výkony), produkci (typy produkce, druhy frakcí, typ činnosti) za zvolené období
 • podrobné i kumulované údaje o výkonech a využití jednotlivých mechanizmů
 • druhy a příčiny prostojů a výpadků
 • kalkulace nákladů na výrobu jednotlivých výrobků (viz Fázové kalkulace)
 • informace o fondu pracovní doby zaměstnanců za zvolené období

Výstupní informace

 • tiskové výstupy dle vybraných ukazatelů
 • sledování údajů v hodnotách plán/skutečnost
 • historie dat – uchovává se historie všech údajů tak, jak se v průběhu doby měnily, včetně identifikace osoby, která změny prováděla
 • export do souborů ve formátech .txt, .xls

Odpady

ERP EPASS umožňuje evidovat veškeré nezbytné podklady pro Hlášení o odpadech. Související informace jsou ukládány v modulech Partneři, Katalog produktů, Obchodní doklady a Sklad. Na základě těchto evidencí je systém schopen plně automaticky vygenerovat sestavu “Průběžné hlášení o nakládání s odpady”, nebo vygenerovat XML dokument v požadovaném formátu, který lze naimportovat do rozšířeného systému ENVITA.

Evidence údajů o odpadech

Pohyby odpadů jsou evidovány prostřednictvém skladových a obchodních dokladů například příjemek, výdejek a dodacích listy a to podle způsobu zpracování skladové agendy konkrétního zákazníka. Jednotlivé druhy skladových pohybů určují “Kód nakládání s odpady” podle kódů uvedených v příloze č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. pro účely evidence a hlášení odpadů. Jednotlivé odpady jsou evidovány jako speciální produkty katalogu, při čemž pro tento úřel může být nastaven speciální katalog. Na produktech je nadefinován parametr “Kód odpadu”, který určuje příslušnost odpadu do určité kategorie.

Původci a příjemci odpadů

Na partnerech a jejich pobočkách má uživatel možnost evidovat údaje potřebné pro vykazování hlášení o odpadech:

 • IČZ Číslo zařízení pro nakládání s odpadem.
 • IČP Číslo pobočky partnera
 • IČOB Identifikační číslo obchodníka s odpady
 • ORP Obec s rozšířenou pravomocí
 • ZUJ Základní územní jednotka

Tyto údaje nemusí být ručně přepisovány a lze je k vybranému partnerovi načíst na pokyn uživatele z veřejně dostupných číselníků zadáním jména nebo IČ. Je možné importovat i celé adresy poboček partnera souvisejících s likvidací nebo produkcí odpadů.
Získané údaje o původců a příjemců odpadu se pak evidují na skladových dokladech nebo dodacích listech.

ERP EPASS