EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Partneři

Partneři

Modul Partneři je pro uživatele vlastním jádrem celého systému . Bez něj nelze provozovat žádný další modul. Modul je určen pro evidenci údajů o fyzických i právnických osobách, bez ohledu na to, v jakém vztahu k uživateli tyto osoby jsou. Modul disponuje širokými možnostmi pro třídění a filtrování partnerů podle nejrůznějších hledisek. Silnou zbrani tohoto modulu je i fakt, že žádný z evidovaných typů informací není nijak omezen počtem zadávaných položek. Takže například můžeme ke každé osobě připojit libovolný počet adres, telefonů, emailů atd.

Evidence partnerů v ERP EPASS®

 • Evidují se všechny typy partnerů – externí (firma, osoby) i interní (zaměstnanci).
 • Partneři jsou rozčleněni na na firmy (právnické osoby), fyzické osoby a podnikající fyzické osoby.
 • Vazba mezi fyzickými a právnickými osobami se realizuje pomocí působnosti – osoba působí ve firmě v nějaké funkci a je kontaktní osobou na firmu.
 • U firem se evidují organizační jednotky (pobočky).
 • Všechny údaje lze vázat jak přímo k firmě, tak k organizační jednotce.

Karta partnera

Partner na sebe může vázat neomezené množství standardních informací těchto typů:

 • adresy
 • spojení (telefony, e-maily)
 • bankovní účty
 • kontaktní osoby (u firem)
 • působnosti ve firmách (u osob)
 • poznámky
 • výchozí interval splatnosti faktur

Základní informace charakterizující partnera lze doplnit o další uživatelsky definovatelné parametry v neomezeném rozsahu pomocí EP_klasifikátoru.

Vyhledání partnera

Vyhledat partnera lze prakticky podle všech údajů, které jsou o něm v systému zavedeny. K vyhledání lze využít filtr s možností složení vyhledávacího kritéria z více údajů. Další možností je rychlé vyhledání podle základních dat (název, IČO, DIČ, adresa, telefon, email). Pro snazší orientaci v seznamu lze partnery zařazovat do skupin ve stromové struktuře podle hledisek zvolených uživatelem např. odběratelé, dodavatelé, kooperující firmy, zaměstnanci atd.

Informace vázané k partnerovi

 • plánované a proběhlé událost – telefonické rozhovory, maily, zápisy z jednání
 • doklady vznikající v průběhu obchodních aktivit s partnerem – objednávky, dodací listy, závazky, pohledávky, platby
 • přehledy o pohledávkách a závazcích vůči partnerovi ve formě grafického přehledu
 • informace o platební morálce partnera
 • textové a grafické dokumenty související s partnerem

Podpora zadávání a změn údajů o partnerovi

 • automatická nápověda při editaci partnera (nabídka PSČ podle sídel, doplňování data narození z rodného čísla, kalendář svátků, …)
 • indikace správného zapsání čísla bankovního účtu připojeným externím kontrolním algoritmem
 • možnost zvolit rychlý zjednodušený způsob zadání základních údajů o novém partnerovi
 • sloučení partnerů pro případ chybného duplicitního zadání partnera s možností zvolit, jaké informace se mezi slučovanými partnery převezmou
 • sdílení komunikačního kanálu mezi partnery – např. telefonní číslo do přiřazené i kontaktním osobám z firmy
 • historie změn – kdo, kdy, jaký údaj změnil, jaká byla jeho původní hodnota

V celém modulu je aplikováno časové hledisko – platnost údajů je vázána k datu, takže jsou zachovány informace platné v minulosti.

Hromadná korespondence – obsílky

Pomocí obsílek lze efektivně oslovit vybranou skupinu partnerů hromadným odesláním obchodních informací, pozvánek a přání. Obsílky umožňují:

 • vytváření uživatelských skupin partnerů – příjemců určitých typů hromadné korespondence
 • automatizované periodické generování nových obsílek podle nastavení podmínek odeslání
 • tisk adresních štítků a obálek
 • napojení obsílek na služby Správy dokumentů – možnost připojení libovolných dokumentů k obsílce
 • ochranu před neoprávněným přístupem nastavením vlastnictví obsílek

Řízení vztahů se zákazníky – CRM

Jednou ze základních vlastností ERP EPASS® je jeho zaměření na CRM – řízení vztahů se zákazníky. Těsným propojením všech modulů a jejich vazeb na modul Partneři jsou vytvořeny předpoklady pro efektivní shromažďování, zpracování a prezentaci obchodních a ekonomických informací o všech zákaznících, se kterými mateřská společnost vešla do styku. Celý CRM systém tak slouží pro optimální pochopení a předvídání potřeb a chování zákazníků a vytváření nových obchodních příležitostí.

Ucelený soubor informací o zákazníkovi

Samozřejmostí je evidence libovolného počtu komunikačních kanálů pro spojení na zákazníka i jeho jednotlivé zaměstnance. Prostřednictvím modulu Události a Správa dokumentů lze sledovat historii všech forem kontaktů uskutečněných se zákazníky a dokumentů, které se vážou na tyto kontakty. K zákazníkovi jsou vázány všechny doklady vznikající v obchodních a finančních modulech. To umožňuje sledovat průběh obchodních případů a projektů realizovaných se zákazníkem a u každého zákazníka vyhodnocovat vývoj obratu, ziskovost a platební morálku.

Zacílení prodejních kampaní

Podle charakteru, zaměření, podobného chování a potřeb lze zákazníky segmentovat do skupin, na které je možné následně přesně zacílit prodejní a marketingové kampaně. K efektivnímu oslovení zákazníků slouží hromadná korespondence.

Péče o zákazníka

V oblasti péče o zákazníka je k dipozici systém přesné evidence jeho dotazů a požadavků na servisní zásahy, který je spojen se zadáním úkolů pro servisní pracovníky a sledováním postupu řešení až do úplného vyřízení každého požadavku.

ERP EPASS